Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη Θέσης Συντονιστή Ευρωπαϊκού προγράμματος με σύμβαση έργου (Ανεξάρτητων Υπηρεσιών)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του Συντονιστή (National Coordinator) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Re-Generations.

Το πρόγραμμα Re-Generations έχει στόχο να ενισχύσει την υποστήριξη που προσφέρεται σε νέους 18-21 ετών από τρίτες χώρες, με έμφαση στον προσφυγικό πληθυσμό. Η αυξημένη συμμετοχή εθελοντών πολιτών (ατόμων ή ομάδων) που συνοδεύουν τους νέους στην ενταξιακή διαδικασία μέσα από προγράμματα καθοδήγησης (mentorship) συνιστά τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος. Η εφαρμογή μοντέλων καθοδήγησης πρόκειται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των ωφελούμενων νεαρών, καθώς αφορούν παραμέτρους και σημεία παρέμβασης όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και η ψυχική ενδυνάμωση.

Στο πρόγραμμα θα εμπλακούν τουλάχιστον 200 μέντορες και 200 νεαροί τρίτων χωρών (18-21 ετών), τοπικοί φορείς που ασχολούνται με την ένταξη, η τοπική κοινότητα αλλά και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί μέσα από αλληλένδετες δραστηριότητες που χωρίζονται σε τέσσερις άξονες με τα αντίστοιχα επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διαχειριστή με σύμβαση έργου (Ανεξάρτητων Υπηρεσιών)

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται  να καλύψει τη θέση του Οικονομικού/Διοικητικού για την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σύμβαση έργου – ανεξαρτήτων υπηρεσιών

Περιγραφή Θέσης:

 • Την παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού των έργων και την καλή εκτέλεση αυτών
 • Την επικοινωνία με το συντονιστή για τα ζητήματα που άπτονται του προϋπολογισμού και των δαπανών
 • Την συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένών
 • Τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων
 • Την παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού των έργων και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης τους
 • Την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών αναφορών, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα
 • Την ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του εκάστοτε σχεδίου
 • Τη μέριμνα για την έγκαιρη εξόφληση όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό
 • Τη συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση των έργων

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1556
Ημερομηνία: 26/07/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης έως 31/12/2019.

Θέση ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Αραβικών στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1555
Ημερομηνία: 26/07/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Αραβικών.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση

Προκήρυξη θέσης εργασίας Γενικού Οικονομικού Διαχειριστή του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ/ Υπευθύνου Οικονομικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ.: ΑΜ1513
Ημερομηνία: 19/07/2019

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 νέα θέση Γενικού Οικονομικού Διαχειριστή του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ/ Υπευθύνου Οικονομικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

Τόπος εργασίας: Γραφεία Θεσσαλονίκης

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για 2 μήνες (ανανέωση έως 31/12/2019).

Θέση Γενικού Οικονομικού Διαχειριστή/Υπευθύνου Οικονομικών – πλήρους απασχόλησης:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε οικονομικό αντικείμενο
 • Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)