ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακ. 9593/18-06-18 για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα»

Αθήνα, 29/06/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case Management» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/9593 από 28/06/2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που εδρεύει στην οδό Δημοκρατίας 10, στην Ελεούσα Ιωαννίνων, ΤΚ: 45500, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων  που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα» με Α.Π.: 9593/18-06-18 στο ποσό των € 4,44 άνευ ΦΠΑ και € 5,51 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά ημέρα και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
«Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case Management»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Αργυρώ Δημοπούλου