Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ελαιοχρωματισμούγια τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1611
Για την απευθείας ανάθεση παροχήςυπηρεσιώνελαιοχρωματισμούγια τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη  Αλεξανδρούπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.629,03 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 4.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45442110-1 (Εργασίες βαφής κτιρίων)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχήυπηρεσιών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Έλλη Αλεξανδρούπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.629,03 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 4.500,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας πραγματοποίησης εκδρομής στην Waterland Θεσσαλονίκης 31 ατόμων για τους φιλοξενούμενους της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ: 1598
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίαςπραγματοποίησης εκδρομής στην Waterland Θεσσαλονίκης31 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 580,64 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣπραγματοποίησης εκδρομής στην Waterland Θεσσαλονίκης 31 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 580,64  ευρώ  καθαρή αξία, συνολική αξία 720,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), για τη « Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στοΩραιόκαστρο Θεσσαλονίκης» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και στην παραλία Χαμολιά της Βραυρώνας 28 φιλοξενουμένων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ: 1604

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και στην παραλία Χαμολιά της Βραυρώνας 28 φιλοξενουμένων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και στην παραλία Χαμολιά της Βραυρώνας28 φιλοξενουμένων»  της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61  ευρώ  καθαρή αξία  και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καρεκλών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1592

Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια καρεκλών, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 395,16 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 490,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:39110000-6

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια καρεκλών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στα Λουτρά Πόζαρ και παροχής υπηρεσίας γεύματος 35 ατόμων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ: 1593
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στα Λουτρά Πόζαρ και παροχής υπηρεσίας γεύματος 35 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,74 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής σταΛουτρά Πόζαρ και παροχής υπηρεσίας γεύματος 35 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,74  ευρώ  καθαρή αξία, συνολική αξία 1.200,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), για τη « Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στουςΤαγαράδες Θεσσαλονίκης» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.