Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης έξι επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, οχτώ van 9 θέσεων, ενός van 7 θέσεων και ενός van cargo στην Αττική και στα Νησιά της Σάμου, Κω, Ρόδου, Χίου και Λέρου

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης έξι (6) επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, οχτώ (8) van (βαν) εννέα (9) θέσεων, ενός (1) van (βαν) εφτά (7) θέσεων και ενός (1) van cargo για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων της Οργάνωσης στην Αττική και στα Νησιά της Σάμου, Κώ, Ρόδου, Χίου και Λέρου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Child Protection, Detention Monitoring, Persons with Specific Needs Support and Legal Aid (agreement symbol GRC01/2019/0000000198» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και του Προγράμματος «Accommodation and services to asylum seekers and refugees of international protection in Greece (Agreement Symbol GRC01/2019/0000000177)»,  με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ1951
Για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 14.004,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 15.825,20 ευρώ με ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης αξίας 4.201,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.747,56 ευρώ με ΦΠΑ –

CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην ΑΘΗΝΑ», για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά μονάδα (τεμάχιο /κιλό).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1950
Για την απευθείας ανάθεση  για  την παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου & προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 459,67€ χωρίς ΦΠΑ και 570,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων (34351100-3)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  για  την παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 459,67€ χωρίς ΦΠΑ και 570,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Κτήμα Ζιώγα στο Λευκοχώρι Σερρών και παροχής υπηρεσίας γεύματος 36 ατόμων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ: 1938

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Κτήμα Ζιώγα στο Λευκοχώρι Σερρών και παροχής υπηρεσίας γεύματος 36 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.491,93 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.850,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Κτήμα Ζιώγα στο Λευκοχώρι Σερρών και παροχής υπηρεσίας γεύματος 36 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.491,93  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 1.850,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και προσαρμογή βοηθημάτων κίνησης, στο πλαίσιο του έργου “REACT- Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki” του προγράμματος ESTIA

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και προσαρμογή βοηθημάτων κίνησης, στο πλαίσιο  του έργου “REACT- Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki” του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.