Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκωνστην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3274

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκωνστην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμένης δαπάνης 322,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (παντοπωλείου, ειδών κρέατος και οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική), στα Ιωάννινα και στην Κοζάνη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ163/21.10.2020

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (παντοπωλείου, ειδών κρέατος και οπωρολαχανικών) για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική), στα Ιωάννινα και στην Κοζάνη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.416,15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 6.120,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: (κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6, οπωροκηπευτικά: 03221200-8, ελαιόλαδο: 1541110-6, ηλιέλαιο: 15411210-7)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜΠ172/22.10.2020 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πινακίδων για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης, τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 126,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 156,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV): 34992000-7 (Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πινακίδων για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 126,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 156,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ3282
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας για είδη εκτύπωσης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 173,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας: 30125110-5

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για είδη εκτύπωσης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 173,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ3279 Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκμάθησης κοπτικής-ραπτικής (4 άτομα/εβδομάδα για 2 μήνες), για τις φιλοξενούμενες στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ3279

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκμάθησης κοπτικής -ραπτικής (4 άτομα/εβδομάδα για 2 μήνες), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 224,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις φιλοξενούμενες στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

CPV: Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (92331210-5  )

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544),περίοδος υλοποίησης 01/01/2020-31/12/2020 της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.