Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 10953/23-04-19 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 10953/23-04-19 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχήματος (ΚΤΕΟ) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1274
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων – (CPV: 71631200-2)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ) του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 10919/11-04-19 για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κόνιτσα»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No:HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/ 0080) σε συνεργασία με τον  Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/10919 από 18/04/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκαν ανάδοχοι της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, οι εξής εταιρείες:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1262
Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 508,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 630,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 508,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 630,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον για τη θέρμανση νερού της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:AM1261

 Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας 2.792 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον για τη θέρμανση νερού,  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 2.500,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 3.100,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α. στη Γεωγραφική Ενότητα Βόλου

CPV: πετρέλαιο θέρμανσης κατ΄οίκον: 09135100-5

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ για τη θέρμανση νερού της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας στη Γεωγραφική Ενότητα Βόλου