Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υδραυλικών ειδών και την παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1009
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών ειδών και παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Φρίξο Αλεξανδρούπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38€ χωρίς ΦΠΑ και 60,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις υδραυλικές εργασίες και  161,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των υδραυλικών υλικών

CPV: 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες,

CPV: 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις υδραυλικές εργασίες και  161,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των υδραυλικών υλικών.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακ. ΠΡ145/18 για την προμήθεια της υπηρεσίας «Ασφαλιστική κάλυψη 350 διαμερισμάτων/κατοικιών»


Αρ. διακ. ΠΡ145/18 για την προμήθεια της υπηρεσίας «Ασφαλιστική κάλυψη 350 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο, επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων»

Αθήνα, 4/1/2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» (κωδικός έργου: GRC01/2019/0000000177), στα πλαίσια του  προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση από το DG HOME, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/ΠΡ145/18 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 340 και εκπροσωπείται νόμιμα που έλαβε αρ. πρωτ. ΠΡ 152B/14-12-2018, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας της υπηρεσίας «Ασφαλιστική κάλυψη 350 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο, επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων» στο ποσό των  34.564,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 4 βαλιτσών ταξιδιού, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1007

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 4 βαλιτσών ταξιδιού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 112,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 140,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 18921000-1  Βαλίτσες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 4 βαλιτσών ταξιδιού για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 112,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 140,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 ηλεκτρικών θερμοσίφωνων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Παράταση προθεσμίας υποβολής μέχρι την Παρασκευή 15/2/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ992
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 2 ηλεκτρικών θερμοσίφωνων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 39715100-8

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια (2) ηλεκτρικών θερμοσίφωνων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 300,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τροποποίηση Πρόσκλησης με αριθμ. πρ.10621 υποβολής προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 9 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος React στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 9 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος React στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του «React – Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki (Agreement Symbol GRC01/2019/0000000192)» που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Δείτε την οικονομική προσφορά εδώ.