Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης εσωτερικού σκληρού δίσκου ssd σε 4 σταθερούς υπολογιστές και μεταφορά λειτουργικού συστήματος και λοιπών εφαρμογών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1773
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης εσωτερικού σκληρού δίσκου ssd σε 4 σταθερούς υπολογιστές και μεταφορά λειτουργικού συστήματος και λοιπών εφαρμογών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 99,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 51611100-9 – Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «Υπηρεσιών εγκατάστασης εσωτερικού σκληρού δίσκου ssd σε 4 σταθερούς υπολογιστές και μεταφορά λειτουργικού συστήματος και λοιπών εφαρμογών»  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,00 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 99,20 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ρύθμιση και συντήρηση καλής λειτουργίας καυστήρων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Μακρινίτσας Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1772
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών ρύθμισης και συντήρησης καλής λειτουργίας καυστήρων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Μακρινίτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.532,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.900,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών ρύθμισης και συντήρησης καλής λειτουργίας καυστήρων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Μακρινίτσας Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.532,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.900,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο-Ταγαράδες), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη) και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ1771
 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 971,49 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.030,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: βιβλία διδασκαλίας: 22112000-8

CPV Διδακτικό υλικό: 39162110-9

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ,το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο- Ταγαράδες), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη) και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 971,49 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.030,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ή και αναγόμωσης πυροσβεστήρων καθώς και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1762
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών  συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων καθώς και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας στις εξόδους διαφυγής, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων καθώς και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας στις εξόδους διαφυγής, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 1 ηλεκτρικού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ1768
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 1 ηλεκτρικού θερμοσίφωνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 177,41 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 220,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
CPV: 39715100-8 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 1 ηλεκτρικού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  177,41 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 220,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.