Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου, στη Μακρινίτσα Βόλου, από 01/02/2022 έως και 30/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4864/18-01-2022

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου, στη Μακρινίτσα Βόλου, από 01/02/2022 έως και 30/06/2022 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.935,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.399,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Α.Π.: ΑΜ4866/18-01-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης), προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 3.744,90 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 4.643,68 ευρώ με ΦΠΑ, για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Έβρου, Μακρινίτσα

CPV: Καύσιμα (09100000-0), Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5), Πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητου Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ, στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131958»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.:  ΩΣ 2587/ 18-01-22

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητου  Ι.Χ. επιβατικού  αυτοκινήτου  της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ , στο πλαίσιο της δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131958» ,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης             200 € (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.).

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υδραυλικού, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: ΑΜ4855/14-01-2022

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υδραυλικού, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 128,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 158,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

CPV:  45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες                                                      

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου (7 άτομα/μήνα για 1 μήνα)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4849/13-01-2022

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου (7 άτομα/μήνα για 1 μήνα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 112,91 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 140,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Αθλητικές υπηρεσίες (92600000-7)