Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου, για την υλοποίηση οχτώ (8) ημερήσιων εκδρομών, για τις ανάγκες του προγράμματος

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: 13053/16-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου, για την υλοποίηση οχτώ (8) ημερήσιων εκδρομών, για τις ανάγκες του προγράμματος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.440,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.785,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό (60172000-4)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4400/20-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 2.019,27 € χωρίς ΦΠΑ και 2.281,78 € με Φ.Π.Α.

CPV: κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6, 15200000, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας λαμπτήρων και αλκαλικών μπαταριών για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 13052/16-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας λαμπτήρων και αλκαλικών μπαταριών για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 115,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:  31531000-7 – Λαμπτήρες, 31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ρύθμισης και συντήρησης καλής λειτουργίας καυστήρων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), Μακρινίτσας Βόλου και Γραφείου Βόλου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4391/16-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ρύθμισης και συντήρησης καλής λειτουργίας καυστήρων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), Μακρινίτσας Βόλου και Γραφείου Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.122,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.392,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες όλων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου και συγκεκριμένα για την μεθοδολογικά υπεύθυνη του έργου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4389/16-09-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες όλων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου και συγκεκριμένα για την μεθοδολογικά υπεύθυνη του έργου, από 27/09/2021 έως και 31/12/2021 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.006,08 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.247,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης από 01/01/2022 έως 31/01/2022 προϋπολογισθείσας αξίας 324,88 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 402,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 1.330,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.650,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).