Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Τροποποίηση της διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αρ.Πρωτ. Π1233/2017

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης κατόπιν της από 15/3/2017 απόφασής τους και αναφορικά με τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου διακηρύξεως Π1233/2017 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 28 φιλοξενούμενων στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο» που θα διενεργηθεί την 23/03/2017 και ώρα 10.00, ενημερώνουν τους υποψήφιους προσφέροντες ότι αυξάνεται η διάρκεια του έργου και επεκτείνεται έως 31/12/2017. Συνακόλουθα αυξάνεται και ο προϋπολογισμός του έργου σε ποσό ευρώ σαράντα τρεις χιλιάδες (€ 43.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συνακόλουθα τροποποιούνται όλα τα άρθρα της ως άνω διακήρυξης που αναφέρονται στην διάρκεια και στην προϋπολογισθείσα αξία του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού όπως έχει ήδη δημοσιευτεί στον τύπο και στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι προσφέροντες να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη των προσφορών τους τις ανωτέρω τροποποιήσεις. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων προσφερόντων επισυνάπτεται το νέο κείμενο της διακήρυξης με τις τροποποιήσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ –  Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Αικατερίνη Πούτου              Νικόλαος Γαβαλάς

 

Δείτε το διαγωνισμό εδώ.

Δείτε την περίληψη εδώ.

Ανάδειξη αναδόχου μειοδοτικού διαγωνισμού Αρ. πρωτ. Π1065/06-02-2017 για την Προμήθεια ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Σίνδο

Θεσσαλονίκη, 13/03/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [Agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π1065/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «Τροφοδοσίες διανομές Μαυρουδής Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Μαυρουδής Α.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Σαπφούς 32, Τ.Κ. 54627, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 9.891,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου μειοδοτικού διαγωνισμού Αρ. πρωτ. Π1150/17-02-2017 για την Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Σίνδο

Θεσσαλονίκη, 13/03/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π1150/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «Ολοκληρωμένα Συστήματα Καθαρισμού ΑΒΕΕ» με διακριτικό τίτλο «GLASS CLEANING» που εδρεύει στο Κάτω Σχολάρι Επανομής, Τ.Κ. 57500 , αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 5.182,21 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών catering στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλου και Προσφύγων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 28 φιλοξενούμενων στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλου και Προσφύγων».

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΚΟΝΗ) 1 ΗΣ , 2 ΗΣ ΚΑΙ 3 ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΚΟΝΗ) 1 ΗΣ , 2 ΗΣ ΚΑΙ 3 ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος “Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model – Rapid Mobility Solution (ISM – RMS)”, το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και την ASB (Arbeiter-Samariter- Bund) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον αριθμό 2016/00996/RQ/01/04 και την με αριθμό σύμβαση χρηματοδότησης: ECHO/-EU/BUD/2016/01007 (European Commission and ASB Arbeiter-Samariter-Bund).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.
Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.
Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.