Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ανάδειξη αναδόχου πρόσκλησης προς υποβολή προσφοράς Αρ. πρωτ. 41/2017 για την προμήθεια απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού

Αθήνα, 27/1/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Relocation and Reception Scheme που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/41/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης/Θεσσαλονίκης (Κάτω Σχολάρι), αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού στο ποσό των € 3.942,00 άνευ ΦΠΑ και € 4.888,08 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Relocation and Reception Scheme
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου πρόσκλησης προς υποβολή προσφοράς Αρ. πρωτ. 39/2017 για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής

Αθήνα, 27/1/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Relocation and Reception Scheme που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/39/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης/Θεσσαλονίκης (Κάτω Σχολάρι), αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας ειδών προσωπικής υγιεινής στο ποσό των € 2.859,00 άνευ ΦΠΑ και € 3.545,16 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

 

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Relocation and Reception Scheme
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου πρόσκλησης προς υποβολή προσφοράς Αρ. πρωτ. 40/2017 για την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης

Αθήνα, 27/1/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Relocation and Reception Scheme που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/40/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης/Θεσσαλονίκης (Κάτω Σχολάρι), αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας ειδών οικιακής χρήσης στο ποσό των € 2.911,50 άνευ ΦΠΑ και € 3.610,26 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Relocation and Reception Scheme
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ορθή Επανάληψη πρόσκλησης προς υποβολή έγγραφης προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης με Αριθμ. Πρωτ. 49/17

Επαναλαμβάνεται η δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών ορισμένων ειδών.
Αθήνα, 25/01/2017

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.