Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Yποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια εσωρούχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια εσωρούχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/001), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε την προσφορά εδώ

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης για υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης, με αριθμό πρωτοκόλλου 6044.

Ο κωδικός 43 τροποποιείται ως εξής:
    “Χάρτινα κουτιά για αποθήκευση εγγράφων μήκους 26 cm και ύψους 32 cm και ελάχιστου πλάτους 5 cm”
O κωδικός 44 τροποποιείται ως εξής:
    “Κουτί αρχείου κοφτό με ενίσχυση κατάλληλο για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με ράχη τουλάχιστον 8 cm”
Τέλος, λόγω τυπογραφικού λάθους στο σημείο “Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, παράγραφος 5), διευκρινίζεται ότι ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φαξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) εντός πέντε (5) ημερών τα δικαιολογητικά προς υπογραφή της συμβάσεως.

Υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια γραφικής υλης για τις ανάγκες λειτουργίας του παραρτήματος της Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός
Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος Σοφού αρ.26),
στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την
προμήθεια γραφικής υλης για τις ανάγκες λειτουργίας του παραρτήματος της Οργάνωσης
στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception
Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την
ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προσφορά εδώ

Πρόσκληση για την υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26 με Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26 με Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.