Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN – ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ»

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων , προκηρύσσει ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN  – ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τέλους μεταβίβασης, τελών κυκλοφορίας, και βαφής διακριτικών λογοτύπων) και θα αφορά τις ανάγκες του προγράμματος  Support toRefugees in Greece through Integrated Shelter Model  Rapid MobilitySolution

Δείτε την περιληπτική προκήρυξη διαγωνισμού εδώ

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη διαγωνισμού εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ

Δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε τον πίνακα με τα στοιχεία προσφορών εδώ

Διευκρίνιση σχετικά με την διακήρυξη διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» με αρ. πρωτ. 242/16

Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 7.1. B και Γ (Δικαιολογητικά σύστασης νομικών προσώπων και πιστοποίησης οικονομικής ικανότητας) της διακήρυξης διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: «Relocation and Reception Scheme» GRC01/2016/0000000060/000 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR)

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζουμε ότι αναφορικά με το άρθρο 7.1.Β και Γ της διακήρυξης του διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» και ως προς τα δικαιολογητικά σύστασης των νομικών προσώπων και πιστοποίησης της οικονομικής ικανότητας των προσφερόντων, τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν τα ισοδύναμα (με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.1.Β και Γ) έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας ίδρυσης ή καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την
«Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol
GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης
Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Διευκρίνιση σχετικά με την διακήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια και συναρμολόγηση επίπλων για τις ανάγκες των μεταβλητών δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου και Αλεξανδρούπολης”

Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 6 της διακήρυξης διαγωνισμού με τον τίτλο  

«Προμήθεια και συναρμολόγηση επίπλων για τις ανάγκες των μεταβατικών δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου και Αλεξανδρούπολης» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: «Relocation and Reception Scheme» GRC01/2016/0000000060/000 Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR)

 

Δείτε το αρχείο εδώ

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια επίπλων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ.