Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1738
Για την απευθείας ανάθεση παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.488,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στα Λουτρά Πόζαρ και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ: 1737
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στα Λουτρά Πόζαρ και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.693,54 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στα Λουτρά Πόζαρ και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.693,54  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 2.100,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Προστατευόμενων Ζωνών Φιλοξενίας Ανηλίκων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Προστατευόμενων Ζωνών Φιλοξενίας Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό (Λεωφόρος Σχιστού Σκαραμαγκά 102, Πέραμα, 18863), στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα (θέση Χαραιντίνη, στο πρώην κλωστήριο Σαγίρογλου, πλησίον στρατοπέδου Θηβών) και στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Ριτσώνα Ευβοίας (πρώην Στρατόπεδο Πολεμικής Αεροπορίας, ΤΚ 34100) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» (HOME/2017/AMIF/DA/EMAS/IOM/SMS/2019) με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών καθώς και την αντικατάσταση εξωτερικών θυρών-παραθύρων αλουμινίου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων


Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 04/10/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ1729
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης εσωτερικών ξύλινων θυρών  καθώς και την αντικατάσταση εξωτερικών θυρών-παραθύρων αλουμινίου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.670,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.790,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
CPV:44221000-5 Πόρτες, Παράθυρα και συναφή είδη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών κτιρίου καθώς και την αντικατάσταση θυρών-παραθύρων αλουμινίου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων στη Θεσσαλονίκηπροϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.670,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 5.790,80 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ1725
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη ,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 83,24 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 103,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας: 30125110-5

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες για τις ανάγκες του Γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 83,24 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 103,21  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.