Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως την Τετάρτη 3/7/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1435
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 400,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Δίκτυο Ιντερνέτ – 32412110-8

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 400,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, και προϋπολογιζόμενης δαπάνης 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1434
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης πλακιδίων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,26€ χωρίς ΦΠΑ και 350,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων (45431100-8), Πλακίδια (44111700-8)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,26€ χωρίς ΦΠΑ και 350,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 5 κλιματιστικών για το γραφείο Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1431
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 5 κλιματιστικών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»  για το γραφείο Μέτοικος στην  Θεσσαλονίκη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 200,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Τροποποίηση του με αριθ. 11106/10-06-2019 ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Τροποποίηση του με αριθ. 11106/10-06-2019  «Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in LongTerm Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Α. Στο κείμενο του παραπάνω διαγωνισμού  και στο άρθρο 7 αυτού (δικαιολογητικά συμμετοχής) προστίθεται το ακόλουθο:

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό  2 % του ποσού  της τιμής προσφοράς   του   , εκτός Φ.Π.Α, για την Ομάδα/ Ομάδες  για την οποία/ες υποβάλλεται προσφορά.

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλευθούν τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης , που επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην παρούσα Διακήρυξη .  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης ημερήσιων εισιτηρίων για την είσοδο στην Waterland Θεσσαλονίκης 30 φιλοξενούμενων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ:ΑΜ1421
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών έκδοσης κάρτας διαρκείας για την είσοδο κατά την θερινή περίοδο έτους 2019 στην Waterland Θεσσαλονίκης 30 φιλοξενούμενων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.802,41 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.235,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
CPV: Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων και οργανωμένων εκδρομών. 63512000-1

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «Υπηρεσιών έκδοσης κάρτας διαρκείας για την είσοδο κατά την θερινή περίοδο έτους 2019 στην Waterland Θεσσαλονίκης 30 φιλοξενούμενων» στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.802,41  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 2.235,00 ευρώ με ΦΠΑ.


Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (κωδικός ΟΠΣ 5017544) στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.