Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ596/22-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 350,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50321000-1 – Υπηρεσίες επισκευής προσωπικών Η/Υ.

Αναζήτηση προσφορών για την προμήθεια ειδών ένδυσης για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θεσσαλονίκη, 22/10/2021

Α.Π. Π849-22/10/2021

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών την προμήθεια ειδών ένδυσης για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Child Protection, Youth Support & Non-Formal Education Activities in Greece’’ (Agreement Symbol: GRC01/2021/0000000267/01)» το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προυπολογισθείσας αξίαςέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €) χωρίς ΦΠΑ και σε ποσό οκτώ χιλιάδων και εξήντα ευρώ (8.060,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4480/20-10-2021

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4480/20-10-2021

Για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Έλλη), και στη Θεσσαλονίκη στους Ταγαράδες  και στη Πυλαία με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 2.744,10 € χωρίς ΦΠΑ και 3.100,84€ με Φ.Π.Α. με δυνατότητα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον μήνες, έως 28-02-2022 , προϋπολογισθείσας αξίας 2.744,10 € χωρίς ΦΠΑ και 3.100,84€ με Φ.Π.Α.

CPV: οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2

*παράταση κατάθεσης προσφορών μέχρι την Τετάρτη 3/11/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4483/21-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 650,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 806,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:  Υπηρεσίες εγκατάστασης καυστήρων  – 51135100-8

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας νιπτήρα μπάνιου με κολώνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4476/20-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας νιπτήρα μπάνιου με κολώνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 130,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 161,20 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: Νιπτήρες – 44621200-1,  Υδραυλικές Εργασίες 45330000-9