Κώδικες

Κώδικας προστασίας για τα παιδιά και τη νεότητα – Πολιτική και διαδικασίες

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να καθορίσει την πολιτική προστασίας που εφαρμόζει η ΑΡΣΙΣ για την προστασία των Παιδιών και των Νέων, καθώς και τις διαδικασίες εφαρμογής της σε συνδυασμό με το καταστατικό της και τους καταστατικούς σκοπούς της.

Δείτε το έγγραφο εδώ.

Read the document “Safeguarding Children And Youth Policy Procedures” here.

Κώδικας Αρχών και Αξιών για τις εργαζόμενες, τους εργαζόμενους και τα μέλη της ΑΡΣΙΣ

Ο παρών Κώδικας Αρχών και Αξιών απευθύνεται σε όλες τις εργαζόμενες μας και όλους τους εργαζομένους μας, τις εθελόντριες και τους εθελοντές μας, τις φίλες, τους φίλους, τα μέλη και όλους τους εκπροσώπους της Οργάνωσής μας και αποτυπώνει την απαίτησή μας όλα αυτά τα πρόσωπα να διεξάγουν τις δραστηριότητες της ΑΡΣΙΣ με εντιμότητα, ακεραιότητα, ισότητα, ανεξαρτησία, ευθυκρισία ακολουθώντας διαφανείς και ακέραιες διαδικασίες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και πάντα προς το συμφέρον της Οργάνωσης, των παιδιών, των οικογενειών τους, των νέων και των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε. Ο παρών Κώδικας περιλαμβάνει, επίσης, συγκεκριμένες απαιτήσεις αναφορικά με τις οικονομικές δοσοληψίες, τις συγκρούσεις συμφερόντων που αναφύονται, την προστασία των ωφελουμένων, τα δώρα και τα φιλοδωρήματα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Δείτε το έγγραφο εδώ.

Read the document “Code of Ethics and Values for ARSIS Staff and Members” here.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής ο «ο Εσωτερικός Κανονισμός») της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ μετά από την από 3-9-2018 απόφαση των Νόμιμων Εκπροσώπων της Οργάνωσης. Βασίζεται στο ισχύον οργανόγραμμα της Οργάνωσης, και ανταποκρίνεται στο αντικείμενό της καθώς και στις αρχές της σύγχρονης οργάνωσης.

Ο εσωτερικός κανονισμός εδώ.

Κώδικας Δεοντολογίας προμηθευτών της ΑΡΣΙΣ

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών προσδιορίζει τα ελάχιστα μη διαπραγματεύσιμα πρότυπα επιχειρηματικής πρακτικής και συμπεριφοράς, δίκαιου εμπορίου, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας τα οποία αναμένουμε να σέβονται και με τα οποία αναμένουμε να συμμορφώνονται οι προμηθευτές μας και οι τυχόν υπό – προμηθευτές τους  όταν συναλλάσσονται με την Οργάνωση.

Δείτε το έγγραφο εδώ.