Πρόγραμμα In4Child

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «In4Child»

Α.Π.:11139/20-06-2019

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «In4Child» Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ.  3/11097/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης προμήθειας:

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του «In4Child»

Α.Π.:11124/13-06-2019

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” με τίτλο «In4Child», το Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Θεσσαλονίκη:

Δύο (2) σεμινάρια εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση του Compass, επίσημου εγχειριδίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα με νέους και νέες.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη με αριθ. πρωτ. 10743/ 18/2/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το έργο In4Child Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations

Αριθ. Πρωτ.10788

Θεσσαλονίκη, 27/2/2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ ( με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 78225/18-7-2018 κωδικός MIS 5031670 , την κοινή υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, με αριθ. πρωτ. 3004881/ΥΔ1244) και τη σύμβαση χρηματοδότησης (subsidycontractNoSC004), σας ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/ 10743/25-2-2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό Τίτλο Μ.Ε.Κ. Α.Ε., με ΑΦΜ998914562, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ αριθ. 7) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το έργο In4Child Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations με κριτήριο ανάθεσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής με συνολική βαθμολογία προσφοράς 100,00 συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω ανώνυμη εταιρία μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός φορτηγού τύπου van και τη μετατροπή του σε κινητή μονάδα στο πλαίσιο του έργου: Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations /In4Child με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Αριθ. Πρωτ :10.771 Ημερομηνία :25/2/2019

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων διακηρύσσει τον με αριθ. Πρωτ. 10771/25-02-2019 συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός φορτηγού τύπου van και τη μετατροπή του σε κινητή μονάδα στο πλαίσιο του έργου :

Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations /In4Child

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του Νόμου αυτού.

Κατηγορία CPV 34115000-6 Κατηγορία CPV 51510000-0

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.30 π.μ., ενώπιον του Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών την ως άνω ημέρα και ώρα ή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και η αποσφράγιση μετατίθεται σε νέα ημέρα και ώρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της αναθέτουσας και στο ΚΗΜΔΗΣ, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα καταληκτική ημερομηνία.