Πρόγραμμα In4Child

Προκήρυξη θέσης (1) Streetworker πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης 1 Streetworker στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Βασικά καθήκοντα της θέσης είναι ο εντοπισμός παιδιών στο δρόμο, η παραπομπή τους στα Κέντρα Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ και άλλες δομές της ή δομές άλλων Οργανισμών και η συμμετοχή τους στις εξωτερικές δράσεις του προγράμματος με την υπόλοιπη ομάδα.

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «In4Child»

Α.Π.:11139/20-06-2019

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «In4Child» Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ.  3/11097/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης προμήθειας:

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του «In4Child»

Α.Π.:11124/13-06-2019

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” με τίτλο «In4Child», το Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Θεσσαλονίκη:

Δύο (2) σεμινάρια εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση του Compass, επίσημου εγχειριδίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα με νέους και νέες.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη με αριθ. πρωτ. 10743/ 18/2/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το έργο In4Child Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations

Αριθ. Πρωτ.10788

Θεσσαλονίκη, 27/2/2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ ( με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 78225/18-7-2018 κωδικός MIS 5031670 , την κοινή υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, με αριθ. πρωτ. 3004881/ΥΔ1244) και τη σύμβαση χρηματοδότησης (subsidycontractNoSC004), σας ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/ 10743/25-2-2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό Τίτλο Μ.Ε.Κ. Α.Ε., με ΑΦΜ998914562, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ αριθ. 7) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το έργο In4Child Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations με κριτήριο ανάθεσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής με συνολική βαθμολογία προσφοράς 100,00 συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω ανώνυμη εταιρία μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.