Σε εξέλιξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-Άνθρωπος

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη αποφυλακισμένων – φυλακισμένων ατόμων, αστέγων και ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΣΥΝ-Άνθρωπος», το οποίο εντάσσεται στο  Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), συνολικού προϋπολογισμού 320,672,00 ευρώ συγχρηματοδοτούμενο κατά 80%.

Στο πλαίσιο του έργου η ΑΡΣΙΣ δημιουργεί μια δέσμη υπηρεσιών και δράσεων οι οποίες πλαισιώνουν ευέλικτα και ολιστικά τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ενώ παράλληλα δημιουργεί εξειδικευμένο Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και των οικογενειών τους.

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η υποστήριξη ατόμων αποφυλακισμένων- φυλακισμένων, αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Στην Κοινωνική Υπηρεσία και το Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και των οικογενειών τους μπορούν να προσέρχονται:

α) Έγκλειστοι που πρόκειται να αποφυλακιστούν τους επόμενους 6 μήνες

β) Αποφυλακισμένοι –  όσοι έχουν αποφυλακιστεί εντός των τελευταίων 18 μηνών.

γ) Άστεγοι – Όσοι πληρούν τα κριτήρια αστεγότητας έτσι όπως τα έχει ορίσει η FEANTSA στην τυπολογία ETHOS.

δ) Απόλυτα φτωχοί

Στο πλαίσιο του έργου λειτουργούν τα παρακάτω γραφεία και παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης αποφυλακισμένων

 1. Δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης ατόμων που πρόκειται να αποφυλακιστούν, εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων Διαβατών Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής και Νιγρίτας Ν. Σερρών
 2. Υπηρεσία Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων
 3. Υπηρεσία υποστήριξης οικογενειών κρατουμένων και αποφυλακισμένων – Λειτουργία Ομάδων υποστήριξης οικογενειών κρατούμενων που πρόκειται να αποφυλακιστούν και αποφυλακισμένων.
 4. Λειτουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων
 5. Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού χαρακτήρα
 6. Ευαισθητοποίηση κοινού και εργοδοτών/προώθηση ενεργειών ένταξης στην απασχόληση

Οι προαναφερόμενες δράσεις λειτουργούν σε στενή συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την Επιτροπή Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακισμένων που συστάθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπηρεσία Υποστήριξης αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

 1. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη αστέγων που εντοπίζονται στον δρόμο, παραπέμπονται από άλλες υπηρεσίες ή φιλοξενούνται προσωρινά σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
 2. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
 3. Οργάνωση ενεργειών συλλογής ταξινόμησης και διάθεσης ειδών άμεσης ανάγκης
 4. Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού χαρακτήρα
 5. Δυνατότητα συμμετοχής τους σε υπηρεσίες αχρήματων αμοιβαίων συναλλαγών (Τράπεζα Χρόνου).
 6. Προώθηση ενεργειών ένταξης στην απασχόληση

Όλες οι  παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες φιλοξενούνται στο χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ και πλαισιώνονται με τη στενή συνεργασία ολόκληρου του δικτύου των υπηρεσιών και των προγραμμάτων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ για ενήλικες και παιδιά.

Περισσότερες πληροφορίες
Κλειώ Σαββάκη
Συντονίστρια έργου «ΣΥΝ-Άνθρωπος»
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 12, 54629
Τηλ:2310534652
Email: Syn-anthropos@arsis.gr
http://www.arsis.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-Άνθρωπος

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη αποφυλακισμένων – φυλακισμένων ατόμων, αστέγων και ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΣΥΝ-Άνθρωπος», το οποίο εντάσσεται στο  Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας  – ΕΚΤ» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στο πλαίσιο του έργου η ΑΡΣΙΣ δημιουργεί μια δέσμη υπηρεσιών και δράσεων οι οποίες πλαισιώνουν ευέλικτα και ολιστικά τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ενώ παράλληλα δημιουργεί εξειδικευμένο Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και των οικογενειών τους

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η υποστήριξη ατόμων αποφυλακισμένων- φυλακισμένων, αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe – BRIDGE” (Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη – ΓΕΦΥΡΑ)

Οι υπάρχουσες μελέτες υποδεικνύουν ανησυχητικές εκτιμήσεις αναφορικά με την έμφυλη βία που επηρεάζει παιδιά, νέους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η κακοποίηση και η καταναγκαστική εργασία αποτελούν μέρος των εμπειριών των ανθρώπων που μετακινούνται. Την ίδια στιγμή, η σημαντική έλλειψη δεδομένων, γνώσεων και συντονισμού των επαγγελματιών, αφενός, και η χαμηλή ευαισθητοποίηση μεταξύ των ίδιων παιδιών και νέων μεταναστών, αφετέρου, καθιστούν δύσκολη την αντιμετώπιση του θέματος της έμφυλης βίας.

Με σκοπό να ενισχυθεί η θεσμική αντιμετώπιση στην έμφυλη βία που πλήττει παιδιά και νέους που μετακινούνται σε χώρες της ΕΕ, η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων κι εταίροι μόλις ξεκίνησαν την υλοποίηση του περιφερειακού προγράμματος με τίτλο «Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in EuropeBRIDGE» (Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη – ΓΕΦΥΡΑ)

Πρόγραμμα: Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση Νέων σε Κοινωνίες με Κινητικότητα

SLYMS: Socio-cultural Youth Learning in Societies with Mobility

Το Πρόγραμμα Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση Νέων σε Κοινωνίες με Κινητικότητα (SLYMS) είναι ένα τριετές ερευνητικό Πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό την αιγίδα του ERASMUS+. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δήμοι, ΜΚΟ, προερχόμενοι από τις 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία). Το Πρόγραμμα αφορά στους μετακινούμενους κυρίως, πληθυσμούς νέων προσφυγικής και μεταναστευτικής ροής καθώς αποτελούν και τη μεγαλύτερη πρόκληση ένταξης στην εποχή μας. 

Ερευνητικά, στοχεύει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αποτελεσματικού κοινωνικού μοντέλου ένταξης και συμμετοχικότητας, βασισμένο στις αρχές της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και την λογική των  σύγχρονων κοινών. Στο επίκεντρο του SLYMS βρίσκεται η ενεργητική συμπερίληψη των πληθυσμών σε κινητικότητα (προσβλέποντας στην ανάδυση της ένταξης από τη βάση της κοινότητας που είναι ο Δήμος) αξιοποιώντας την επιστημονική και εκπαιδευτική γνώση και εμπειρία του πεδίου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις ικανότητες των μετακινούμενων ανθρώπων.

ArtsTogether – Ένταξη των Παιδιών Μεταναστών στα Σχολεία μέσω της Καλλιτεχνικής Έκφρασης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι μέλος της κοινοπραξίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’ArtsTogether – Ένταξη των Παιδιών Μεταναστών στα Σχολεία μέσω της Καλλιτεχνικής Έκφρασης’’.

Το «ArtsTogether» είναι ένα διετές πρόγραμμα (Ιανουάριος 2018-Δεκέμβριος 2019), με συγχρηματοδότηση του ταμείου AMIF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υλοποιείται ως σύμπραξη δέκα οργανισμών από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο) με κύριο στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων για την εξάλειψη των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων και των πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστών στην πρώιμη παιδική φροντίδα και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.