Σε εξέλιξη

Βελτίωση του Ελληνικού Συστήματος Υποδοχής μέσω Υποστήριξης Διαχείρισης Χώρων και στοχοθετημένων Παρεμβάσεων σε Μακροπρόθεσμους Χώρους Διαμονής

Ένα από τα πρώτα και βασικότερα κενά που η ΑΡΣΙΣ διαπίστωσε με την έναρξη της προσφυγικής κρίσης, ήδη από το 2015, ήταν η έλλειψη κατάλληλων Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών. Με τις προσφυγικές ροές να αυξάνονται σε πρωτόγνωρα επίπεδα, οι υφιστάμενες Δομές δε μπορούσαν να στεγάσουν παρά λίγες εκατοντάδες παιδιά, όταν χιλιάδες επιπλέον ανέμεναν για μία θέση φιλοξενίας είτε σε καθεστώς αστεγότητας είτε σε καθεστώς «προστατευτικής φύλαξη που δυστυχώς στη χώρα μας σημαίνει κράτηση σε απολύτως ακατάλληλες για ανηλίκους συνθήκες, σε Αστυνομικά Τμήματα.

Η ΑΡΣΙΣ προσπαθώντας να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση αυτού του κομβικού κενού, παρουσίασε το 2016 μία καινοτόμα ιδέα: τη δημιουργια «Safe Zone», δηλαδή ειδικών χώρων φιλοξενίας για τα ασυνόδευτα παιδιά εντός των καταυλισμών. Η ιδέα   έγινε δεκτή για πρώτη φορά το 2016 και με την υποστήριξη της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης Save the children πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η πρώτη «πιλοτική» εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Διαβατών Θεσσαλονίκης από την ΑΡΣΙΣ ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε και επεκτάθηκε.

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες

Το πρόγραμμα «PSS-MH Office» της ΑΡΣΙΣ, το οποίο υλοποιείται υπό τη χρηματοδότηση των German Doctors, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσιών νομικής στήριξης, σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Απευθύνεται κυρίως σε επιζώντες βασανιστηρίων, πρόσφυγες ή μετανάστες. Ήρθε να καλύψει μέρος του κενού που υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ύπαρξη εξειδικευμένης δομής παροχής υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων. Απώτερος στόχος είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

ΩΡΙΩΝ-Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού

Διάρκεια υλοποίησης: 30 μήνες, Ιανουάριος 2019 – Ιούνιος 2021

Προϋπολογισμός: 965.862,00 €

Το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με τίτλο “ΩΡΙΩΝ – Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού” έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5029944) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-Άνθρωπος

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη αποφυλακισμένων – φυλακισμένων ατόμων, αστέγων και ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΣΥΝ-Άνθρωπος», το οποίο εντάσσεται στο  Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), συνολικού προϋπολογισμού 320,672,00 ευρώ συγχρηματοδοτούμενο κατά 80%.

Στο πλαίσιο του έργου η ΑΡΣΙΣ δημιουργεί μια δέσμη υπηρεσιών και δράσεων οι οποίες πλαισιώνουν ευέλικτα και ολιστικά τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ενώ παράλληλα δημιουργεί εξειδικευμένο Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και των οικογενειών τους.

Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe – BRIDGE” (Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη – ΓΕΦΥΡΑ)

Οι υπάρχουσες μελέτες υποδεικνύουν ανησυχητικές εκτιμήσεις αναφορικά με την έμφυλη βία που επηρεάζει παιδιά, νέους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η κακοποίηση και η καταναγκαστική εργασία αποτελούν μέρος των εμπειριών των ανθρώπων που μετακινούνται. Την ίδια στιγμή, η σημαντική έλλειψη δεδομένων, γνώσεων και συντονισμού των επαγγελματιών, αφενός, και η χαμηλή ευαισθητοποίηση μεταξύ των ίδιων παιδιών και νέων μεταναστών, αφετέρου, καθιστούν δύσκολη την αντιμετώπιση του θέματος της έμφυλης βίας.

Με σκοπό να ενισχυθεί η θεσμική αντιμετώπιση στην έμφυλη βία που πλήττει παιδιά και νέους που μετακινούνται σε χώρες της ΕΕ, η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων κι εταίροι μόλις ξεκίνησαν την υλοποίηση του περιφερειακού προγράμματος με τίτλο «Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in EuropeBRIDGE» (Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη – ΓΕΦΥΡΑ)