Σε εξέλιξη

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες

Το πρόγραμμα «PSS-MH Office» της ΑΡΣΙΣ, το οποίο υλοποιείται υπό τη χρηματοδότηση των German Doctors, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσιών νομικής στήριξης, σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Απευθύνεται κυρίως σε επιζώντες βασανιστηρίων, πρόσφυγες ή μετανάστες. Ήρθε να καλύψει μέρος του κενού που υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ύπαρξη εξειδικευμένης δομής παροχής υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων. Απώτερος στόχος είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

ΩΡΙΩΝ-Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού

Διάρκεια υλοποίησης: 30 μήνες, Ιανουάριος 2019 – Ιούνιος 2021

Προϋπολογισμός: 965.862,00 €

Το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με τίτλο “ΩΡΙΩΝ – Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού” έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5029944) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-Άνθρωπος

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη αποφυλακισμένων – φυλακισμένων ατόμων, αστέγων και ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΣΥΝ-Άνθρωπος», το οποίο εντάσσεται στο  Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), συνολικού προϋπολογισμού 320,672,00 ευρώ συγχρηματοδοτούμενο κατά 80%.

Στο πλαίσιο του έργου η ΑΡΣΙΣ δημιουργεί μια δέσμη υπηρεσιών και δράσεων οι οποίες πλαισιώνουν ευέλικτα και ολιστικά τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ενώ παράλληλα δημιουργεί εξειδικευμένο Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και των οικογενειών τους.

Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe – BRIDGE” (Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη – ΓΕΦΥΡΑ)

Οι υπάρχουσες μελέτες υποδεικνύουν ανησυχητικές εκτιμήσεις αναφορικά με την έμφυλη βία που επηρεάζει παιδιά, νέους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η κακοποίηση και η καταναγκαστική εργασία αποτελούν μέρος των εμπειριών των ανθρώπων που μετακινούνται. Την ίδια στιγμή, η σημαντική έλλειψη δεδομένων, γνώσεων και συντονισμού των επαγγελματιών, αφενός, και η χαμηλή ευαισθητοποίηση μεταξύ των ίδιων παιδιών και νέων μεταναστών, αφετέρου, καθιστούν δύσκολη την αντιμετώπιση του θέματος της έμφυλης βίας.

Με σκοπό να ενισχυθεί η θεσμική αντιμετώπιση στην έμφυλη βία που πλήττει παιδιά και νέους που μετακινούνται σε χώρες της ΕΕ, η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων κι εταίροι μόλις ξεκίνησαν την υλοποίηση του περιφερειακού προγράμματος με τίτλο «Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in EuropeBRIDGE» (Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη – ΓΕΦΥΡΑ)

Πρόγραμμα: Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση Νέων σε Κοινωνίες με Κινητικότητα

SLYMS: Socio-cultural Youth Learning in Societies with Mobility

Το Πρόγραμμα Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση Νέων σε Κοινωνίες με Κινητικότητα (SLYMS) είναι ένα τριετές ερευνητικό Πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό την αιγίδα του ERASMUS+. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δήμοι, ΜΚΟ, προερχόμενοι από τις 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία). Το Πρόγραμμα αφορά στους μετακινούμενους κυρίως, πληθυσμούς νέων προσφυγικής και μεταναστευτικής ροής καθώς αποτελούν και τη μεγαλύτερη πρόκληση ένταξης στην εποχή μας. 

Ερευνητικά, στοχεύει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αποτελεσματικού κοινωνικού μοντέλου ένταξης και συμμετοχικότητας, βασισμένο στις αρχές της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και την λογική των  σύγχρονων κοινών. Στο επίκεντρο του SLYMS βρίσκεται η ενεργητική συμπερίληψη των πληθυσμών σε κινητικότητα (προσβλέποντας στην ανάδυση της ένταξης από τη βάση της κοινότητας που είναι ο Δήμος) αξιοποιώντας την επιστημονική και εκπαιδευτική γνώση και εμπειρία του πεδίου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις ικανότητες των μετακινούμενων ανθρώπων.