Σε εξέλιξη

MARIO PROJECT: JOINT ACTION TO PROTECT CHILDREN ON THE MOVE

Βελτίωση του επιπέδου προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων  μεταναστευτικής καταγωγής που είναι ευάλωτα στη διακίνηση με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση.

Solid Basis for the Future of Young Male Offenders

Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων για την προσωπική ανάπτυξη νέων κρατούμενων στο ΕΚΚΝΑ