Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται για την πρόσληψη στελέχους για την κάλυψη της θέσης Οικονομικής Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Υπεύθυνος/η για την Οικονομική Διαχείριση του έργου
 • Παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και την καλή εκτέλεση αυτού
 • Έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών
 • Παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού του έργου και έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης του
 • Συλλογή των παραστατικών και προετοιμασία οικονομικών φακέλων
 • Παρακολούθηση της έγκαιρης εξόφλησης όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό
 • Συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση του έργου
 • Δημιουργία των οικονομικών εκθέσεων
 • Παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ
 • Διενέργεια και τήρηση των διαδικασιών προμήθειας και δημοσιότητας του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 • Έρευνα αγοράς για τις προμήθειες του έργου
 • Συντονισμός της διαδικασίας διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων του έργου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1758
Ημερομηνία: 07/10/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση διοικητικού υπαλλήλου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λογιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων)
 • Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους (θέση διοικητικού υπαλλήλου)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προκήρυξη θέσης Financial Administrator – Fundraiser πλήρους απασχόλησης

Η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του/της Οικονομικού– Υπεύθυνου/ής Χορηγιών για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη έργων και την συμμετοχή του σε δράσεις προσέλκυσης πόρων και αναζήτησης ευκαιριών χρηματοδότησης. Η θέση αφορά τα γραφεία της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το Τμήμα Ανάπτυξης.

Περιγραφή Θέσης:

 • Συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων.
 • Διοικητική Υποστήριξη και Οικονομική Διαχείριση
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων και αποτελεσμάτων του έργου.
 • Παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών αναφορών, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα.
 • Συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση των έργων.
 • Επικοινωνία, προσέγγιση, και διεξαγωγή συμφωνιών με πιθανούς χορηγούς και χρηματοδότες.
 • Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης.
 • Συμβολή στην συγγραφή και την προετοιμασία προτάσεων και αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις.

Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας “γυμναστή – προπονητή” στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση  Υποστήριξης Νέων (γραφείο Θεσσαλονίκης)  προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας “γυμναστή – προπονητή”  στη Θεσσαλονίκη. Θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ανεξαρτήτων υπηρεσιών).

Περιγραφή Θέσης:

Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η προπόνηση της ποδοσφαιρικής ομάδας ARSIS Football Club , οι  αθλητικές δραστηριότητες εντός και εκτός των Κέντρων Υποστήριξης Νέων και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό του προγράμματος.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΦΑΑ       
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών       
 • Άριστη γνώση αγγλικών       
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
 • Δίπλωμα Οδήγησης Ευρωπαϊκού τύπου Β΄ κατηγορίας και κάτοχος αυτοκινήτου ΙΧ
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή- Επιμελητή μερικής απασχόλησης στα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν 1 θέση επιμελητή- φροντιστή, μερικής απασχόλησης.

Τα «Κοινωνικά Διαμερίσματα αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς ή ανθρωπιστικής προστασίας, 18 – 25 ετών» αποτελούν δομές φιλοξενίας οι οποίες υποδέχονται νεαρούς ενήλικες οι οποίοι ως την ενηλικίωση τους φιλοξενούνταν σε ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών.

Το 2019 η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 4 Κοινωνικά Διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη (26 θέσεις φιλοξενίας) και 3 στο Βόλο (12 θέσεις).

Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση των νερών ενηλίκων. Στόχος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περεταίρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση.

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου εντάσσονται στο Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση Φροντιστή- Επιμελητή μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα Προσόντα:

– Απόφοιτος Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
– Άριστη γνώστη χειρισμού Η/Υ.
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.