Χωρίς Κατηγορία

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία Κριεζή «Οπτικοί Οπτομέτρες από το 1992»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία  Κριεζή «Οπτικοί Οπτομέτρες από το 1992» για την πρωτοβουλία της να υποστηρίξει το έργο της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, δωρίζοντας ένα σκελετό γυαλιών οράσεως για εξυπηρετούμενο της Οργάνωσής μας.

Η εταιρεία Κριεζή, με την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Ευχαριστήριο προς τη γιατρό δερματολόγο κα Μπίμπου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει την κα Μπίμπου για την παροχή δωρεάν δερματολογικών υπηρεσιών σε δύο ασυνόδευτους ανηλίκους που φιλοξενούνται στο Safe Zone της Αγίας Ελένης στα Ιωάννινα.

Είδη και ειδικοί όροι ψυχοεκπαιδευτικό υλικό για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Εκπαίδευση σε σχέση τις ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών Είδος Ποσότητα
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) HEALTH AND HYGIENE WALL CHARTS 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) BINGO: the SOUNDS of EMOTIONS 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Sequences: 6 & 8-Step for Children 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Decisions / Personal Safety – Outdoors 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Teen Issues ColorCards 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Social Behaviour 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) TELL ME! «RESPONSIBILITY» 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Who am I? from Talkabout 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Μιλώντας για τους κινδύνους 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) THE BODY AND FACIAL EXPRESSIONS 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Ας παίξουμε με τα συναισθήματα! 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) What’s missing? 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Decisions ColorCards 1

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 574,04 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 711,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/2017.
 2. Θα προσφερθεί τιμή μονάδας για κάθε ένα από τα περιγραφόμενα είδη καθώς και η συνολική τιμή των ειδών της προμήθειας.
 3. Οι ποσότητες για κάθε είδος καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες της Δομής και μπορούν να μεταβληθούν (να αυξηθούν, να μειωθούν ή να μηδενιστούν) ανάλογα με τις πραγματικές της ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.
 4. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
 5. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται στην Δομή Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη με δαπάνη και μέσα του προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης της προμήθειας στον μειοδότη και θα γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή.
 6. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της μέχρι και την 31/12/2017. Η ΑΡΣΙΣ μπορεί μονομερώς να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της.
 7. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια ορισμένων ή όλων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 8. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 9. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 10. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός τριάντα (30) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:

α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα , η τιμή μονάδος, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις

β) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο.

γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

 1. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Ευχαριστήριο προς την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρεία «ΜΕΒΓΑΛ» για τη δωρεά 720 τεμαχίων Αριάνι στις Δομές της Οργάνωσης. 

Με την πρωτοβουλία αυτή, στηρίζει έμπρακτα την 25χρονη κοινωνική μας δράση, που αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά και νέους σε κίνδυνο, καθώς και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.

Κοινή επιστολή των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την κατάσταση των αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι υπογεγραμμένες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, σας γράφουμε για να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με τις επιδεινούμενες συνθήκες για χιλιάδες γυναίκες, άντρες και παιδιά που αιτούνται άσυλο και είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά του Αιγαίου με τον χειμώνα προ των πυλών.

Σας καλούμε να βάλετε ένα τέλος στη συνεχιζόμενη «πολιτική περιορισμού», που εγκλωβίζει όσους αιτούντες άσυλο κατέφθασαν μετά από την έναρξη ισχύος της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, και να μεταφέρετε τους αιτούντες άσυλο στην ηπειρωτική χώρα και να καλύψετε τις ανάγκες τους για προστασία, παρέχοντάς τους, μεταξύ άλλων, κατάλληλη και αξιοπρεπή προστασία, στέγαση και πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού απέναντι στους αιτούντες άσυλο και στους μετανάστες τα τελευταία χρόνια. Πολλές από τις οργανώσεις μας έχουν επανειλημμένα καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να επιδείξουν γνήσια συλλογική δράση και να κατανείμουν δίκαια την ευθύνη απέναντι στους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες που καταφθάνουν στην Ελλάδα από το 2015 κατά τρόπο που να είναι ανθρώπινος και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ωστόσο, η απογοητευτική έλλειψη ουσιαστικής αλληλεγγύης και δέσμευσης για την κατανομή ευθυνών από πλευράς πολλών κρατών μελών της ΕΕ δεν αποτελεί δικαιολογία για την ισχύουσα κατάσταση των αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά.