Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2019
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) διάρκειας έως τις 30-6-2019 με δικαίωμα παράτασης για 3 μήνες, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 59.537,60€ χωρίς Φ.Π.Α. και 69.660,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από 13% έως 24 %.
CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) έως τις 30-6-2019 με δικαίωμα παράτασης για 3 μήνες.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544) , η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6.

Η προμήθεια των υπηρεσιών θα γίνει με προσφυγή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον /τους Ανάδοχο/ους έως τις 30-6-2019 με δικαίωμα παράτασης για 3 μήνες.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης 4.2019.

Κατεβάστε την Διακήρυξη 4.2019

Κατεβάστε το Παραρτήμα Ι- Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ- Τεχνικές προδιαγραφές- ειδικοί όροι

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙΙ- ΤΕΥΔ

Κατεβάστε το Παράρτημα IV- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Κατεβάστε το Παράρτημα V- Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς

Κατεβάστε το Παράρτημα VI- Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Κατεβάστε το  Παράρτημα VII- Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Κατεβάστε τη  Διευκρινιστική δήλωση.

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κατεβάστε το Παράρτημα-IV-Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς Ορθή Επανάληψη