Διάπλους

Πρόγραμμα “ΔΙΑΠΛΟΥΣ”


Το πρόγραμμα “ΔΙΑΠΛΟΥΣ” στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης προσφερόμενων θέσεων φιλοξενίας και υπηρεσιών για Ασυνόδευτα Ανήλικα (ΑΑ) και Γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους στην Ελλάδα, μέσω της κάλυψης 77 θέσεων φιλοξενίας στην Β. Ελλάδα. Το πρόγραμμα προβλέπει τόσο θέσεις φιλοξενίας όσο και εξειδικευμένες υπηρεσίες για όλους, διευκολύνοντας την διαδικασία της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. Στη διάρκεια των 20 μηνών του προγράμματος, διακρίνονται τρεις ομάδες – στόχοι, απαντώντας σε τρεις προκλήσεις, που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος πλαισίου υποστήριξης παιδιών και ευάλωτων ομάδων αιτούντων άσυλο, ήτοι: α) φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν σε “Ασφαλείς Ζώνες” και θα φιλοξενηθούν σε διαμερίσματα, παρέχοντας 46 θέσεις φιλοξενίας, β) φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας 12 με 18 στον ξενώνα “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ”, παρέχοντας 15 θέσεις φιλοξενίας, γ) φιλοξενία ευάλωτων αιτούντων άσυλο (γυναίκες θύματα βίας ή/και στα τελευταία στάδια εγκυμοσύνης ή/και με προβλήματα υγείας) και των παιδιών τους σε διαμερίσματα, παρέχοντας 16 θέσεις φιλοξενίας. 

Το σχέδιο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, κομμάτι του EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.

The “DIAPLOUS” project addresses the lack of adequate accommodation places and services for unaccompanied minors (UAMs) and Women Victims of Violence and their children in Greece, by establishing 77 accommodation places in Northern Greece. The project foresees both accommodation and tailored services to all individuals, facilitating their integration process. Within its 20 months of operation, the project envisions three target groups, responding to three challenges, that will improve the efficiency of the current child and vulnerable asylum seekers support system, namely:a) accommodating UAMs residing in Safe Zones to be hosted in apartments, providing 46 accommodation places;b) accommodating UAMs aged 12 to 18 in a shelter, “The House of ARSIS”, providing 15 accommodation places;c) accommodating vulnerable asylum seekers (women victims of violence and/or at the later stages of pregnancy and/or health issues) and their children in apartments, providing 16 accommodation places.

The project is funded under the “Asylum and Migration” Programme, part of the EEA/Norway Grants 2014 -2021, in collaboration with Human Rights 360 and SOL Consulting S.A.

Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τα αντίστοιχα άρθρα