Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων με διάρκεια σύμβασης  έως τις 30/9/2015.

Προκήρυξη μίας θέσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Προκήρυξη μίας θέσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) για τη στελέχωση της δομής του Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  με διάρκεια σύμβασης από τις 26/7/2015 ως τις 30/9/2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

«Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ πλήρους απασχόλησης, άμεσα διαθέσιμου, για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στο Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσης Εργασίας ορισμένου χρόνου για τη θέση “Task Manager” της Δράσης 6.2 “Creating mobile units to record, identify and evaluate cases in need of support and, whenever necessary, to refer people to the proper agency” του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups – ”GIMMIE SHELTER”» που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Η ΑΡΣΙΣ συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο «GIMMIE SHELTER: Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups» (Κοινή στρατηγική για την κοινωνική προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων), που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013»

Στόχος του έργου GIMMIE SHELTER είναι η ενίσχυση του μηχανισμού καταγραφής, πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου παραμέλησης-εγκατάλειψης, εκμετάλλευσης και εμπορίας παιδιών στις περιοχές συνεργασίας των δύο χωρών (Ελλάδα – Βουλγαρία).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Η MKO PRAKSIS
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 ‐ 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3‐12‐ 2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5‐8‐2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
3. Τη με αρ. πρωτ. 2.6136/οικ.6.1473 /14‐3‐2012‐11‐2011 Πρόσκληση (αριθ. 49) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου οι εν λόγω πράξεις να ενταχθούν και . χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11,12 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών » και της Θεματικής Προτεραιότητας 71.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 2.16564/οικ.6.3845 Απόφαση Ένταξης του έργου “ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης” με κωδικό MIS 377144 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την στελέχωση των Κοινωνικών Δομών της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013.
Στα πλαίσια της παραπάνω πράξης έχουν δημιουργηθεί οι εξής δομές:
Κοινωνικό Φαρμακείο: το οποίο παρέχει φαρμακευτική υποστήριξη σε τουλάχιστον 100 ανασφάλιστα ή άπορα άτομα το μήνα.

Ανοιχτό Κέντρο Υποδοχής Αστέγων : το οποίο εξασφαλίζει σε καθημερινή βάση ιατρική και κοινωνική στήριξη, δυνατότητα ανάπαυσης, χρήσης λουτρού και πλυντηρίων σε τουλάχιστον 50 άτομα ημερησίως, που αδυνατούν να καλύψουν αντίστοιχες ανάγκες.

Για τη στελέχωση της Δομής του Ανοιχτού Κέντρου Υποδοχής Αστέγων προκηρύσσεται η θέση ενός (1)ΙΑΤΡΟΥ