Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 25 ανήλικους φιλοξενούμενους σε 1 ξενώνα στην Αλεξανδρούπολη»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για 25 ανήλικους φιλοξενούμενους σε 1 ξενώνα στη Αλεξανδρούπολη» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Παράταση υποβολής προσφορών για τον μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Περιφερειακών και λοιπού Εξοπλισμού Πληροφορικής» (αρ.πρ. 14 /2016)

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω έκτακτων συνθηκών με απόφαση των εταίρων της Οργάνωσής μας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον εν θέματι διαγωνισμό που έληγε σήμερα, έως την 17/08/2016 και ώρα 17:00.

Ταυτόχρονα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσής μας αποφάσισαν ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18/08/2016 και ώρα 11:00, ενώ οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν την 19/08/2016 και ώρα 13:00.

Καταληκτική ημερομηνία για την παροχή διευκρινήσεων ορίζεται η 12/08/2016 και ώρα 17:00.

Επίσης, ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια υλικών παρατείνεται μέχρι την 02/09/2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιείται η διακήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού ως εξής:

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η/Υ

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού

Διευκρίνιση σχετικά με την διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια επίπλων» με αρ. πρωτ. 242/16

Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 7.1. A και B (Δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά – Υπεύθυνες Δηλώσεις και δικαιολογητικά σύστασης νομικών προσώπων) της διακήρυξης διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: «Relocation and Reception Scheme» GRC01/2016/0000000060/000 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR)

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζουμε ότι αναφορικά με το άρθρο 7.1.Α και Β της διακήρυξης του διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» και ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά και ειδικά ως προς τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα και τα εν γένει δικαιολογητικά σύστασης των νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις όλων των νομικών προσώπων οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υπογράφονται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα του συγκεκριμένου νομικού προσώπου (πχ πρακτικό ΔΣ ή εταίρων,συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ.π).

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN – ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ»

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων , προκηρύσσει ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN  – ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τέλους μεταβίβασης, τελών κυκλοφορίας, και βαφής διακριτικών λογοτύπων) και θα αφορά τις ανάγκες του προγράμματος  Support toRefugees in Greece through Integrated Shelter Model  Rapid MobilitySolution

Δείτε την περιληπτική προκήρυξη διαγωνισμού εδώ

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη διαγωνισμού εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ

Δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε τον πίνακα με τα στοιχεία προσφορών εδώ

Διευκρίνιση σχετικά με την διακήρυξη διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» με αρ. πρωτ. 242/16

Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 7.1. B και Γ (Δικαιολογητικά σύστασης νομικών προσώπων και πιστοποίησης οικονομικής ικανότητας) της διακήρυξης διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: «Relocation and Reception Scheme» GRC01/2016/0000000060/000 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR)

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζουμε ότι αναφορικά με το άρθρο 7.1.Β και Γ της διακήρυξης του διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» και ως προς τα δικαιολογητικά σύστασης των νομικών προσώπων και πιστοποίησης της οικονομικής ικανότητας των προσφερόντων, τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν τα ισοδύναμα (με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.1.Β και Γ) έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας ίδρυσης ή καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών.