Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Τροποποίηση της από 03/11/16 υπ’ αριθμό 324/16 διακήρυξης για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Αθήνα, 7/11/2016,

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης κατόπιν της από 7/11/2016 απόφασής τους και αναφορικά με τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου διακηρύξεως 324/16 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών» που θα διενεργηθεί την 14/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, ενημερώνουν τους υποψήφιους προσφέροντες ότι λόγω αύξησης στον απαιτούμενο αριθμό των ειδών προς προμήθεια, ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται σε ποσό ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδες και διακόσια είκοσι έξι (€ 28.226,00) άνευ ΦΠΑ και ποσό ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδες (€ 35.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συνακόλουθα τροποποιούνται όλα τα άρθρα της ως άνω διακήρυξης που αναφέρονται στην προϋπολογισθείσα αξία του έργου.

Yποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων υγιεινής για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων υγιεινής για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε την προσφορά εδώ

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Προσωπικής Υγιεινής και Ειδών Οικιακής Χρήσης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Προσωπικής Υγιεινής και Ειδών Οικιακής Χρήσης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 

Υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια σχολικών ειδών και γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια σχολικών ειδών και γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προσφορά εδώ

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ