Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα Κιρμαντζί για την Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Διερμηνέα Κιρμαντζί για την Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συστατικές Επιστολές  έως  τις 17/10/2019.

 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα στο πρόγραμμα ESTIA στη Θεσσαλονίκη

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2019 η ΑΡΣΙΣ διατηρεί 354 θέσεις φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο, σε 60 νοικιασμένα διαμερίσματα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Μέσω των μηχανισμών καθημερινής υποστήριξης, οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες υποστηρίζονται στη διαδικασία ένταξης στο νέο γι’ αυτούς πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ εξασφαλίζονται οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και η εξατομικευμένη διαχείριση των αναγκών τους.

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει μία θέση πλήρους απασχόλησης Κοινωνικού Επιστήμονα, κατά προτίμηση Κοινωνικού Λειτουργού στο πρόγραμμα φιλοξενίας ESTIA στη Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ως τις 31/12/2019, με προοπτική ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται για την πρόσληψη στελέχους για την κάλυψη της θέσης Οικονομικής Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Υπεύθυνος/η για την Οικονομική Διαχείριση του έργου
 • Παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και την καλή εκτέλεση αυτού
 • Έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών
 • Παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού του έργου και έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης του
 • Συλλογή των παραστατικών και προετοιμασία οικονομικών φακέλων
 • Παρακολούθηση της έγκαιρης εξόφλησης όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό
 • Συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση του έργου
 • Δημιουργία των οικονομικών εκθέσεων
 • Παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ
 • Διενέργεια και τήρηση των διαδικασιών προμήθειας και δημοσιότητας του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 • Έρευνα αγοράς για τις προμήθειες του έργου
 • Συντονισμός της διαδικασίας διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων του έργου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1758
Ημερομηνία: 07/10/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση διοικητικού υπαλλήλου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λογιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων)
 • Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους (θέση διοικητικού υπαλλήλου)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προκήρυξη θέσης Financial Administrator – Fundraiser πλήρους απασχόλησης

Η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του/της Οικονομικού– Υπεύθυνου/ής Χορηγιών για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη έργων και την συμμετοχή του σε δράσεις προσέλκυσης πόρων και αναζήτησης ευκαιριών χρηματοδότησης. Η θέση αφορά τα γραφεία της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το Τμήμα Ανάπτυξης.

Περιγραφή Θέσης:

 • Συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων.
 • Διοικητική Υποστήριξη και Οικονομική Διαχείριση
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων και αποτελεσμάτων του έργου.
 • Παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών αναφορών, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα.
 • Συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση των έργων.
 • Επικοινωνία, προσέγγιση, και διεξαγωγή συμφωνιών με πιθανούς χορηγούς και χρηματοδότες.
 • Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης.
 • Συμβολή στην συγγραφή και την προετοιμασία προτάσεων και αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις.