Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών διατροφής (κρέας) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως την Παρασκευή 3/5/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1260
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 283,19€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 320,00€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV κρέας: 15110000-2

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια κρέατος για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 283,19€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 320,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα ΕΙΔΗ και τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κόνιτσα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κόνιτσα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No: HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0080) σε συνεργασία με τον  Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 10643/28-01-19 για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ημερησίως, στις Προστατευόμενες ζώνες Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα» 


Θεσσαλονίκη 10-04-2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 14/10643 από 10/04/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», κηρύσσεται έκπτωτος, ο προσωρινός ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων στα Λαγκαδίκια η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία FLAVOUR FACTORY SINGLE MEMBER P.C. και τον διακριτικό τίτλο SAMIOTAKIS CATERING, που εδρεύει στο Δήμο Πολίχνης/Θεσσαλονίκη,    και εκπροσωπείται νόμιμα από   τον Σαμιωτάκη Βασίλειο του Νικολάου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας μετάφρασης από αραβικά σε αγγλικά ή γερμανικά, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 11/4/2019 στις 15:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1231

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας μετάφρασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες μετάφρασης – 79530000-8

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «υπηρεσίας μετάφρασης από αραβικά σε αγγλικά ή γερμανικά» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 300,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1230

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 475,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 589,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Δίκτυο Ιντερνέτ – 32412110-8

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 475,00 ευρώ καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 589,00 ευρώ με ΦΠΑ.