Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανοιχτού διαγωνισμού για την «προμήθεια Προϊόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα, Καβάλα»

Αθήνα,  5-2-2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in LongTerm Accommodation Sites» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σας ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ.  11/10642/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΛΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε., με ΑΦΜ 099312764 που εδρεύει στη Ν. Πέραμο Καβάλας (οδός Νίκης αριθ. 38)   αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού και για τα δύο τμήματα  αυτού (Δράμα/Καβάλα) και  για  όλες τις ομάδες κάθε τμήματος για το ποσό των 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 13/2/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ993
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 110 λίτρων καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 129,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 160,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

CPV: 09100000-0

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο).

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2019
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) διάρκειας έως τις 30-6-2019 με δικαίωμα παράτασης για 3 μήνες, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 59.537,60€ χωρίς Φ.Π.Α. και 69.660,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από 13% έως 24 %.
CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) έως τις 30-6-2019 με δικαίωμα παράτασης για 3 μήνες.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΣΥΦΑ) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ982
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΣΥΦΑ), προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
CPV: ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 33690000-3

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΣΥΦΑ) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από 06/02/2019 έως 31/12/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στην Μακρινίτσα Βόλου

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 11/2/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 8/2/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ981
 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #784,00# ευρώ

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ  το αργότερο έως την 05/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.