Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 11285/06-08-19 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Ορθοπεδικών Στρωμάτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Καβάλα».

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 11285/06-08-19 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ορθοπεδικών Στρωμάτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Καβάλα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (άνευ ΦΠΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Κατεβάστε το έγγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού από εδώ και την υπεύθυνη δήλωση από εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1589
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας- προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90 92 10 00 – 9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-μυοκτονίας»  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Πυλαίας  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), για τις « Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Πυλαίας» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Children’s Rights Helpdesk in Greece» με τη χρηματοδότηση του Stichting DCINL International Nederland – ECPAT Nederland

Αθήνα,  5/8/2019

            Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Children’s Rights Helpdesk in Greece» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  με  τη χρηματοδότηση του Stichting DCINL International Nederland – ECPAT Nederland,  ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/11244/5-8- 2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία : «ΣΥΝΑΨΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και  διακριτικό τίτλο :ΣΥΝΑΨΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε., με ΑΦΜ800976047 που εδρεύει στην Αθήνα (οδος 25ης Μαρτίου αριθ. 7-Ταύρος)  και εκπροσωπείται νόμιμα από Μιχαήλ Ζαμπέτα του Γεωργίου,      αναδείχθηκε ανάδοχος  για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας  με το ποσό των 24€ ανά ώρα ( διερμηνείας) χωρίς ΦΠΑ  και  29,76 €  ανά ώρα με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως  άνω εταιρεία, με την προϋπόθεση  προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης.


Για την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Ο Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης

Κουτούδης Ιωάννης

Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον ελαιοχρωματισμό έξι διαμερισμάτων, στο πλαίσιο του έργου “Accomodation and services to asylum seekers and refugees of international protection in Greece “

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για τον ελαιοχρωματισμό έξι διαμερισμάτων, στο πλαίσιο του έργου “Accomodation and services to asylum seekers and refugees of international protection in Greece ” του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικής προσφοράς εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης, συντήρησης ή και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1570
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών  αντικατάστασης, συντήρησης ή/ και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες).

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο,Ταγαράδες), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α