Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 15 κλιματιστικών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ: ΑΜ576
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 15 κλιματιστικών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,94 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 507300000)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συντήρησης-αποκατάστασης 15 κλιματιστικών»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,94 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 300,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού (είδη επίπλων,είδη μεταλλικών επίπλων) για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ566
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού (ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.056,45 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.310,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
(CPV: 39151000-5 Διάφορα έπιπλα)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλoνίκη (Ωραιόκαστρο- Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος), στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.056,45 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.310,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ568
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πυροπροστασίας στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 645,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 800,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 645,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 800,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης πυράντοχων γυψοσανίδων στο χώρο της ράμπας (οροφή και πλαϊνά ανοίγματα) της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ567
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης πυράντοχων γυψοσανίδων στο χώρο της ράμπας (οροφή και πλαϊνά ανοίγματα) της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,75 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης πυράντοχων γυψοσανίδων στο χώρο της ράμπας(οροφή και πλαϊνά ανοίγματα) της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,75 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 250 κιλών ξηράς τροφής για ενήλικες σκύλους, για τις ανάγκες των οικόσιτων σκύλων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ:551
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 250 κιλών ξηράς τροφής για ενήλικες σκύλους, για τις ανάγκες των οικόσιτων σκύλων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 258,06 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 320,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 250 κιλών ξηράς τροφής για ενήλικες σκύλους, για τις ανάγκες των οικόσιτων σκύλων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 258,06 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 320,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α