Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 7 σαμπρελών και 1 σέλας ποδηλάτου για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2249
Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 7 σαμπρελών και 1 σέλας ποδηλάτου για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 40,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 34430000-0 – Ποδήλατα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, περίοδος υλοποίησης 01/01/2020-31/12/2020 αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια 7 σαμπρελών και 1 σέλας ποδηλάτου για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 40,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για τα είδη και τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2232
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 30121200-5)- Φωτοαντιγραφικές συσκευές –

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020,  αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τους ειδικούς όρους εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 8/2020 για την προμήθεια επαγγελματικής ηλεκτρικής κουζίνας-φούρνου για τη Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2020
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επαγγελματικής ηλεκτρικής κουζίνας- φούρνου για τη Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 3.596,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

CPV 39711000-9 Οικιακές Ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής, 39711361 -7 Ηλεκτρικοί Φούρνοι

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επαγγελματικής ηλεκτρικής κουζίνας- φούρνου για τη Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα) της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 2855/φ.38/28-11-2019 2η Τροποποιητική Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας επισκευής μίνι βαν για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 17:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ2215
Για την απευθείας ανάθεση  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής μίνι βάν για τις ανάγκες της Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 990,00€ χωρίς ΦΠΑ και 1.227,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής μίνι βάν για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 990,00€ χωρίς ΦΠΑ και 1.227,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), του «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Ταγαράδες» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για  τους  Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε  εδώ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς  πατήστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός μίνι βαν για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2212
Για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός μίνι βαν, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 536,18 € χωρίς ΦΠΑ και 665,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας:

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενοικίασης ενός (1) μίνι βαν εννιά 9 θέσεων» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28,22 ευρώ/μέρα  καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 35,00 ευρώ/μέρα με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 13-02-2020 έως 02-03-2020 (σύνολο ημερών 19).