Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αρ. Πρωτ: ΑΜ4858/17-01-2022

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης  όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.200,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αρ. Πρωτ: ΑΜ4857/17-01-22

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για το υπό ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κτίριο στην Περαία Θεσσαλονίκης  όπου θα φιλοξενηθεί Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 700,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ01/2022 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με διανομή ετοίμων γευμάτων σε δομές φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ σε Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Περαία Θεσσαλονίκης) και Αλεξανδρούπολη (Δομή Έλλη) της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 90.388,16€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 102.138,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% με δικαίωμα προαίρεσης για έως 6 επιπλέον μήνες, συνολικής αξίας 88.914,44 € χωρίς ΦΠΑ και 100.473,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Περαία) και στην Αλεξανδρούπολη ( ΕΛΛΗ) .

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4850/14-01-2022

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 248,00 ευρώ με ΦΠΑ

CPV: 39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Διευκρινίζεται οτι εκ παραδρομής αναφέρεται στην πρόσκληση ο όρος μποιλερ και η προμήθεια αφορά ηλεκτρικό θερμοσίφωνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διάφορων εργασιών αποκατάστασης των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 05/22 – 13.01.2022

Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια διάφορων εργασιών αποκατάστασης των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.944,00 € χωρίς ΦΠΑ και 22.250,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 50 %, ήτοι πλέον 8.972,00 € χωρίς ΦΠΑ και 11.125,28 € με ΦΠΑ).

CPV: 50750000-7/ Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων

CPV: 50700000-2/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου

CPV: 45330000-9/ Υδραυλικες εργασιες

CPV: 50730000-1/ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων

CPV : 45310000-3 / Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

CPV : 45422100-2 / Ξυλουργικές εργασίες

CPV: 45440000-3 / Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες

CPV : 44520000-1 / Κλειδαριες & πόρτες