Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (WP3, D3.1.1), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «In4Child»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:11097/04-06-2019

Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού (WP3, D3.1.1),  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 725,80 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 900,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α. για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών

CPV: 33141620-2

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια  του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 15/2019 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τη θέρμανση νερού και πετρελαίου θέρμανσης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/2019 με ΑΠ:ΑΜ1371
για την ανάδειξη αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 7.214,74€ χωρίς Φ.Π.Α. και 8.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ: 09134100-8, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 09135100-5

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας -φιδοαπώθησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Πυλαία)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1369
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-φιδοαπώθησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.056,45 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.310,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90 92 10 00 – 9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-μυοκτονίας-φιδοαπώθησης»  για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ταγαράδες, Πυλαία) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.056,45 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.310,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης από αγριόχορτα για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη(Ταγαράδες)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1368
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών εκκαθάρισης από αγριόχορτα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 250,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 310,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ»  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 250,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 310,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στον Αγιόκαμπο Λάρισας και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1357
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στον Αγιόκαμπο Λάρισας και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.612,90 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στον Αγιόκαμπο Λάρισας και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.612,90  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.