Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διευκρίνιση/διόρθωση σχετικά με την με αριθ. 11244/23-7-2019 Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών διερμηνείας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Children’s Rights Helpdesk in Greece» με τη χρηματοδότηση του Stichting DCI NL International Nederland – ECPAT Nederland

Διορθώνεται το άρθρο «1.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  παρ. 4 αυτού ως προς το εξής «Η πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα γίνεται  είτε με φυσική παρουσία του διερμηνέα, είτε τηλεφωνικά, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχήματος (ΚΤΕΟ) για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:11233
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου οχήματος (ΚΤΕΟ) προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 56,45 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 70,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων – (CPV: 71631200-2)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια  της Πράξης “ΩΡΙΩΝ – Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029944, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για παροχή υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) λεωφορείου μήκους <10 μέτρων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τις ανάγκες επισκευής της στέγης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως την Παρασκευή 23/08.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1567
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας  υπηρεσιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τις ανάγκες επισκευής της στέγης  στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 248,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1567
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας  υπηρεσιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τις ανάγκες επισκευής της στέγης  στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 248,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 71319000-7 Υπηρεσίες  πραγματογνώμονα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια υπηρεσιών  διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τις ανάγκες επισκευής της στέγης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, η ΑΡΣΙΣ προτίθεται να προβεί  σε εργασίες επισκευής και αποκατάστασης  της στέγης (κεραμοσκεπή) στην Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας. Επειδή δεν είναι δυνατή εκ των προτέρων η περιγραφή των εργασιών όσο και των υλικών που πιθανόν να χρειαστούν καθώς και το κόστος αυτών, απαιτείται επιτόπιος έλεγχος  και σύνταξη σχετικής τεχνικής  και οικονομικής έκθεσης,  πριν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας κατασκευής 3 ραφιέρων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου(κτίριο Αθ. Διάκου)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1566
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατασκευής 3 ραφιέρων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου(κτίριο Αθ. Διάκου), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39131100 Ράφια αρχειοθέτησης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019,  αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια υπηρεσίας κατασκευής 3 ραφιέρων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Φρίξος” Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1562
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Φρίξος” Αλεξανδρούπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.016,12 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45442110-1 (Εργασίες βαφής κτιρίων)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων “Φρίξος” Αλεξανδρούπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.016,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.