Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων και Ωραιοκάστρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ975
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας 4.455 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον,  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 3.628,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 4.500,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α. στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης
CPV: 09135100-5

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  Ταγαράδων και Ωραιοκάστρου στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης CPV: 09135100-5.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης στα πλαίσια της δημιουργίας εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ966
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης στα πλαίσια της δημιουργίας εργαστηρίου ζαχαροπλαστική, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 177,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 220,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
CPV: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ:15890000-3

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματιής σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 177,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 220,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ967
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης 750,00€ χωρίς ΦΠΑ και 930,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ για την περίοδο υλοποίησης από 1/1/2019 έως 31/12/2019 – κώδ. ΟΠΣ 5017544, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για παροχής υπηρεσιών διερμηνείας ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) στην Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 3/2019 προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2019
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2019,με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.137,10€ χωρίς Φ.Π.Α. ποσοστού 24% και 28.690,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

CPV ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ: 09132100-4, 09134100-8, 09133000-0.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2019.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 10643/28-01-19 Διακήρυξη για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ημερησίως, στις Προστατευόμενες ζώνες Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 10643/28-01-19 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ημερησίως, στις Προστατευόμενες ζώνες Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.