Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης λειτουργίας υδραυλικών εγκαταστάσεων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1213
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης λειτουργίας υδραυλικών εγκαταστάσεων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.580,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45330000-9 Υδραυλικές υπηρεσίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης λειτουργίας υδραυλικών εγκαταστάσεων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.655,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.292,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικών υποδημάτων (ποδοσφαιρικά είδη) και αθλητικό εξοπλισμό, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ1220

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικών υποδημάτων (ποδοσφαιρικά είδη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 475,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 590,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 18820000-3 Αθλητικά παπούτσια – CPV: 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια αθλητικών υποδημάτων και αθλητικού εξοπλισμού στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 475,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 590,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 10623/23-01-19 για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Safe Zones της Δράμας, Καβάλας, Ριτσώνας, Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας στον Έβρο, Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων, Σχιστού, Θήβας»

Αθήνα, 04/04/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/10623 από 04/04/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκαν ανάδοχοι της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, οι εξής εταιρείες:

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 10643/28-01-19 για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ημερησίως, στις Προστατευόμενες ζώνες Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα»

Αθήνα, 03/04/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/10643 από 03/04/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκαν ανάδοχοι της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, οι εξής εταιρείες :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή αυτοκινήτου για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1211

Για την απευθείας ανάθεση  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  στο Ωραιόκαστρο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56,45€ χωρίς ΦΠΑ και 70,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56,45€ χωρίς ΦΠΑ και 70,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.