Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αριθμ. Πρωτ. ΠΡ/4/22 -13/1/2022 Διακήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τις εγκαταστάσεις που διατηρεί η Οργάνωση στην Αθήνα, Σάμο, Κω, Θεσσαλονίκη, και στις κινητές μονάδες παιδικής προστασίας στον Έβρο, Κρήτη και Λέρο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για  τις εγκαταστάσεις που διατηρεί η Οργάνωση στην Αθήνα, Σάμο, Κω, Θεσσαλονίκη, και στις κινητές μονάδες παιδικής προστασίας στον Έβρο, Κρήτη και Λέρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Homework and Creative Activities Centers ” και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση της UNICEF.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών διενέργειας ελέγχου και απόφραξης φρεατίων βόθρου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ4847/13-01-2022

Για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών διενέργειας ελέγχου και απόφραξης φρεατίων βόθρου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 860,00€ άνευ ΦΠΑ και 1.066,40€ με ΦΠΑ.

CPV: Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών (90460000-9)

Διευκρίνιση: Οπου εκ παραδρομής αναφέρεται η λέξη ‘απόφραξη’ εννοείται ‘εκκένωση’ των φρεατίων της Δομής Ταγαράδων.

*Παράταση υποβολής προσφορών έως τις 25/01/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας προμήθειας ανταλλακτικών υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: ΑΜ4834/11-01-2022

Για την απευθείας προμήθειας ανταλλακτικών υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 95,57 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 118,51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

CPV:  44115210-4 – Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων                                                         

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ , στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131958»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΩΣ2576/11-01-2022

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ , στο πλαίσιο της δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131958» ,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας       100     ευρώ χωρίς ΦΠΑ και    124    ευρώ με Φ.Π.Α..

CPV: 79540000-1 Υπηρεσίες διερμηνείας

*παράταση λήψης της προσφοράς μέχρι 21/1/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4838/11-01-2022


Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων – (CPV: 71631200-2)