Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση για υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26 με Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

“Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης τμήματος του υπογείου, ισογείου χώρου και του 1 ου ορόφου κτηρίου επί της οδού Αμπελώνων 57, Πυλαία, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, όπου θα στεγαστεί η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων”

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για «Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης τμήματος του υπογείου, ισογείου χώρoυ και του 1 ου ορόφου κτηρίου επί της οδού Αμπελώνων 57, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, όπου θα στεγαστεί η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Support to mostly Syrian refugees both in camps and en-route in Serbia, FYROM and Greece» (REF No: 1601-010), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry – GFM).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Κατεβάστε το  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε  τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Απαιτήσεων & Συμμόρφωσης

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 25 ανήλικους φιλοξενούμενους σε 1 ξενώνα στην Αλεξανδρούπολη»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για 25 ανήλικους φιλοξενούμενους σε 1 ξενώνα στη Αλεξανδρούπολη» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Παράταση υποβολής προσφορών για τον μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Περιφερειακών και λοιπού Εξοπλισμού Πληροφορικής» (αρ.πρ. 14 /2016)

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω έκτακτων συνθηκών με απόφαση των εταίρων της Οργάνωσής μας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον εν θέματι διαγωνισμό που έληγε σήμερα, έως την 17/08/2016 και ώρα 17:00.

Ταυτόχρονα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσής μας αποφάσισαν ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18/08/2016 και ώρα 11:00, ενώ οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν την 19/08/2016 και ώρα 13:00.

Καταληκτική ημερομηνία για την παροχή διευκρινήσεων ορίζεται η 12/08/2016 και ώρα 17:00.

Επίσης, ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια υλικών παρατείνεται μέχρι την 02/09/2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιείται η διακήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού ως εξής:

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η/Υ

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού

Διευκρίνιση σχετικά με την διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια επίπλων» με αρ. πρωτ. 242/16

Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 7.1. A και B (Δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά – Υπεύθυνες Δηλώσεις και δικαιολογητικά σύστασης νομικών προσώπων) της διακήρυξης διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: «Relocation and Reception Scheme» GRC01/2016/0000000060/000 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR)

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζουμε ότι αναφορικά με το άρθρο 7.1.Α και Β της διακήρυξης του διαγωνισμού με τον τίτλο «Προμήθεια επίπλων» και ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά και ειδικά ως προς τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα και τα εν γένει δικαιολογητικά σύστασης των νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις όλων των νομικών προσώπων οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υπογράφονται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα του συγκεκριμένου νομικού προσώπου (πχ πρακτικό ΔΣ ή εταίρων,συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ.π).