Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και σύνταξη πρότασης και της κατάρτισης του φακέλου υποψηφιότητας σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Θεσσαλονίκη, 21/12/2015

Αρ. Πρ:4955

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – FYROM 2014-2020 (με αριθμ. πρωτ.302128/ΜΑ5567/07.12.2015, κωδικός F1) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή ταυτόχρονα για τους εξής Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος και τα αντίστοιχα μέτρα τους.

Άξονας Προτεραιότητας Ειδικός Στόχος 
1 – Ανάπτυξη και υποστήριξη της τοπικής οικονομίας 1.1 – Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για μορφωμένους απόφοιτους με την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της διασυνοριακής περιοχής με τη χρήση καινοτομικών εργαλείων και πρακτικών

1.2 Βελτίωση προληπτικής φροντίδας υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών για παιδιά και ηλικιωμένους ειδικά των αγροτικών διασυνοριακών περιοχών 

1.3 Βελτίωση της ελκυστικότητας και προώθησης του τουρισμού της διασυνοριακής περιοχής με την προώθηση και κεφαλαιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών στοιχείων της 

2 – Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές 2.1 Αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων των οδικών ταξιδιών, την ασφαλή διέλευση των συνόρων και την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας προς τις πράσινες μεταφορές

2.2 Βιώσιμη διαχείριση και ανακύκλωση βιοαποβλήτων

2.3  Βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας 

2.4 Δράσεις πρόληψης, μείωσης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και κινδύνων

Ο φορέας μας βρίσκεται ήδη σε επαφή με φορείς από την γείτονα χώρα για την υποβολή κοινής πρότασης με αντικείμενο την ανάπτυξη δράσεων για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευάλωτων παιδιών και νέων.

Οι απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης είναι πολλές και απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υποχρέωση διακρατικής συνεργασίας και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης, την συμπλήρωση μιας σειράς εντύπων όπως η αίτηση,  η προϋπολογισμός κ.α. στην επίσημη γλώσσα του προγράμματος που είναι η αγγλική, την συγκέντρωση διαφόρων δικαιολογητικών κ.α. 

Η πληρότητα και η ποιότητα των ανωτέρω εγγράφων / στοιχείων αποτελούν στοιχεία βαθμολόγησης των προτάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, της προετοιμασίας και σύνταξης  της πρότασης  και της κατάρτισης του φακέλου υποψηφιότητας, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. Η αμοιβή του συμβούλου δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000,00 με ΦΠΑ (είναι το ανώτερο ποσό που δικαιολογείται από το πρόγραμμα) και το ποσό αυτό σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – FYROM 2014-2020.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και σύνταξη πρότασης και της κατάρτισης του φακέλου υποψηφιότητας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-FYROM 2014-2020 – πρόκληση F1 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από την 22/12/2015 ημέρα Τρίτη έως τις 31/12/2015 ημέρα Παρασκευή στα  γραφεία της ΑΡΣΙΣ Πτολεμαίων 35, Θεσσαλονίκη, Πρώτος Όροφος Υπόψιν Γραμματείας.

Περισσότερες  πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 2310526150

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων διάχυσης και ενημέρωσης

Θεσσαλονίκη 11 Μαίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.. 4027

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων διάχυσης και ενημέρωσης (brochures, guides etc.) για το τμήμα των Δράσεων 6.1 “Day Care Center” και 6.2 “ Mobile Unit ” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategyfor the social protection of vulnerable social groups – ”GIMMIE SHELTER”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.

Δείτε εδώ.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ»

Θεσσαλονίκη 27 Μαρτίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 3853

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εργασίες  Συντήρησης, Αναβάθμισης και Διαμόρφωσης  Χώρου στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων»  για το τμήμα της Δράσης 6.1 ” Day care centers  for vulnerable social groups” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups – ”GIMMIE SHELTER”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού (ΙΧ) αυτοκίνητου μικτού βάρους 3.200-3.500 kg για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (Πακέτο Εργασίας 6/WP6) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων” και ακρωνύμιο “GIMMIE SHELTER του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομική προσφορά προϋπολογισμού μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. O πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο.

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για το τμήμα της Δράσης 6.1 “Day care centers for vulnerable social groups”

Θεσσαλονίκη 15 Ιανουαρίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.3607

 Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για το τμήμα της Δράσης 6.1 “Day care centers  for vulnerable social groups” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups – ”GIMMIE SHELTER”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013