Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ 3420/07-01-2021 για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ 3420/07-01-2021 για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη και για τις ανάγκες όλων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου και συγκεκριμένα για την μεθοδολογικά υπεύθυνη του έργου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.263,92 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.047,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3421/07-01-2021 για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3421/07-01-2021

Για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.939,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.192,16 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΠΡ/112/2020 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 6 επαγγελματικών χώρων που η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων έχει ήδη ή θα μισθώσει στην Αθήνα και τη Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Α.Π.: ΠΡ/112/2020

Για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 6 επαγγελματικών χώρων που η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων έχει ήδη ή θα μισθώσει στην Αθήνα και τη Χίο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΠΡ/111/20 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 181 διαμερισμάτων/κατοικιών που η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων έχει ήδη ή θα μισθώσει στην Αθήνα και τη Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Α.Π.: ΠΡ/111/20

Για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 181 διαμερισμάτων/κατοικιών που η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων έχει ήδη ή θα μισθώσει στην Αθήνα και τη Χίο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 19.900,00) συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους, τέλους ή φόρου.

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ3402 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικών παιχνιδιών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ3402

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικών παιχνιδιών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 629,3 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 780,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 37520000-9 Παιδικά παιχνίδια