Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ2192
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96,77 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 120,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

39715100-8 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ,το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96,77 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 120,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλόλητας μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Μακρινίτσας Βόλου, Αθήνας και Αλεξανδρούπολης

Παράταση προθεσμίας υποβολής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα έως τις 26/02/2020.

Παράταση προθεσμίας υποβολής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα έως τις 18/2/2020.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ2177

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την έκδοση Βεβαίωσης καταλληλόλητας μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών κ.τ.λ.) για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), Μακρινίτσας Βόλου, Αθήνας και Αλεξανδρούπολης (Φρίξος, Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.313,22 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και  1.628,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 71315000-9  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 71631300-3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών  για την έκδοση Βεβαίωση καταλληλόλητας μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών κ.τ.λ.)  για τι Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Μακρινίτσας Βόλου, Αθήνας και Αλεξανδρούπολης( Φρίξος, Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.313,22  ευρώ καθαρή αξία,  πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 1.628,40 ευρώ με ΦΠΑ.

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 5/2020 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και στη Μακρινίτσα Βόλου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2020
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.774,19€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 76.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 09135100-5

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ2176
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 389,45 λίτρων καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 475,81 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 590,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης.  

 CPV: 09100000-0

Η ΆΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο) και στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος & Έλλη).

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 11642/09-01-20 για την « Προμήθεια Προϊόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα – Καβάλα»

Θεσσαλονίκη,  31-01-2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σας  ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ.  11/11642/2020 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»,  η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΛΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε., με ΑΦΜ 099312764 που εδρεύει στη Ν. Πέραμο Καβάλας (οδός Νίκης αριθ. 38) αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού και για τα δύο τμήματα  αυτού (Δράμα/Καβάλα) και  για  όλες τις ομάδες κάθε τμήματος για το ποσό των