Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Προϊόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα, Καβάλα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Προϊόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα, Καβάλα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης, ανά τμήμα (ομάδα προϊόντων) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Δείτε την περίληψη εδώ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ944
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #784,00# ευρώ

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ  το αργότερο έως την 31/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ959
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.116,28 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.435,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ:15890000-3
ΚΡΕΑΣ: 15110000-2
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: 15300000-1

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.116,28 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.435,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κατ’οίκον για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και στη Μακρινίτσα Βόλου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2019
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2019, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.290,32€ χωρίς Φ.Π.Α. ποσοστού 24% και 68.560,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
CPV: 09135100-5.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κατ΄οίκον για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2019.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη με αριθ. πρωτ. 10591/15-1-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 3 φορητών υπολογιστών για το έργο In4Child Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations

Αριθ. Πρωτ. 10640/25-1-2019
Θεσσαλονίκη, 25/1/2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 78225/18-7-2018 κωδικός MIS 5031670, την κοινή υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, με αριθ. πρωτ. 3004881/ΥΔ1244) και τη σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy contract No SC004), σας ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/10591/25-1-2019  πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων η ΠΕΤΡΟΣ Β. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 3 φορητών υπολογιστών για τον εξοπλισμό του κέντρου υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ (οδός Πτολεμαίων αριθ. 40) για το έργο In4Child Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children frοm vulnerable populations με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) στο συνολικό ποσό των 1.368,96 ευρώ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω ιατρό μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.