Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4378/09-09-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 170,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 210,80 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

*παράταση λήψης της προσφοράς από την Άρσις το αργότερο έως την Δευτέρα 20/09/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυαλιών οράσεως (σκελετός & φακοί) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4376/08-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυαλιών οράσεως (σκελετός & φακοί) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 100,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 124,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 33734100-5 – Σκελετοί και υποστηρίγματα γυαλιών, 33734200-6 – Γυαλί για ματογυάλια

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και τις ανάγκες όλων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου και συγκεκριμένα για την μεθοδολογικά υπεύθυνη του έργου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4372/06-09-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και τις ανάγκες όλων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου και συγκεκριμένα για την μεθοδολογικά υπεύθυνη του έργου, από 13/09/2021 έως και 31/12/2021 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.305,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.858,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης από 01/01/2022 έως 31/01/2022 προϋπολογισθείσας αξίας 649,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 805,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 2.995,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.664,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4370/03-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 100,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 124,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90921000 – 9 Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4367/01-09-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 320,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 396,80 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες