Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. 11244/23-7-2019 με τίτλο: «παροχή υπηρεσιών διερμηνείας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Children’s Rights Helpdesk in Greece » με τη χρηματοδότηση του Stichting DCI NL International Nederland – ECPAT Nederland

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 11244/23-7-2019 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Children’s Rights Helpdesk in Greece » που υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ–Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»  με τη χρηματοδότηση του Stichting DCI NL International Nederland – ECPAT Nederland.

Δείτε την διακήρυξη εδώ.

Δείτε διευκρίνηση σχετικά με τη διακήρυξη εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ακινήτου της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ1534

 Υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ακινήτου της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Πυλαίας ,Θεσσαλονίκης  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» – Κωδ. ΟΠΣ 501744 ,   με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.451,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.800,00 ευρώ με ΦΠΑ  

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544) από 1/1/2019 έως 31/12/2019 , η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά  α) για την ασφάλιση μισθωμένου ακινήτου, που χρησιμοποιείται ως Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Πυλαίας – Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας του Φιλανθρωπικού Σωματείου “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, το οποίο περιγράφεται  στον επισυναπτόμενο στην παρούσα Πίνακα Ι και απεικονίζεται στη συνημμένη στην παρούσα Κάτοψη ορόφου μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ……Α , και  β) για την ασφαλιστική κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης  έναντι τρίτων και Εργοδοτικής ευθύνης, όπως οι καλύψεις αυτές αναγράφονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα στον Πίνακα ΙΙ, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 26/07/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1520
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 405 λίτρων πετρελαίου κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 443,55 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 550,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.  

 CPV: 09134100-8

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικών ειδών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία και στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1512
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικών ειδών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία και στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 762,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 945,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, περίοδος υλοποίησης έτους 2019, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια αθλητικών ειδών, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία και στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 762,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 945,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1510
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90 92 10 00 – 9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-μυοκτονίας»  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.