Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού στις προστατευόμενες ζώνες φιλοξενίας ανηλίκων (SAFE ZONES) στο Σχιστό, στη Θήβα και στη Ριτσώνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί τους προμηθευτές σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού στις προστατευόμενες ζώνες φιλοξενίας ανηλίκων (SAFE ZONES) στο Σχιστό, στη Θήβα και στη Ριτσώνα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» (HOME/2017/AMIF/DA/EMAS/IOM/SMS/2019) με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1148
Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια γραφικής ύλης, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 524,19 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 650,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:30125110-5, 30197630-1

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για γραφική ύλη για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ1127

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 524,19 ευρώ άνευ ΦΠΑ και  650,00  ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:31681410-0

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για τις ανάγκες των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Έλλη), στη Μακρινίτσα Μαγνησίας και στην Αθήνα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1142
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV Ατομικής υγιεινής: 33700000-7, CPV Προϊόντα Καθαριότητας:39830000-9

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 100,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γλυκών, για τις ετήσιες ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη

Παράταση προθεσμίας υποβολής για την Αλεξανδρούπολη (Φρίξος, Έλλη) και την Αθήνα έως 29/03/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1135

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας  γλυκών, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 3.580,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 15812200-5           Γλυκά

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια γλυκών για τις ετήσιες ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.580,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.440,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α