Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια κλειδαριών, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αρ. Πρωτ: ΑΜ4359/25-08-2021

Για την προμήθεια κλειδαριών, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 107,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 132,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

CPV: 44521100-9- Κλειδαριές

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας ετήσιου ελέγχου και επισκευής αυτοκινήτου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4358/24-08-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας ετήσιου ελέγχου και επισκευής αυτοκινήτου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 355,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 440,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (50112000-3)

“Στον ετήσιο έλεγχο και επισκευή αυτοκινήτου να μη ληφθεί υπόψη η αλλαγή φίλτρου πετρελαίου, καθώς δε απαιτείται”

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για την Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αθήνα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: AM 4353/23-08-2021

 Για την απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για την Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.352,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.657,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

(CPV 55320000-9) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Σημαντική διευκρίνηση: Δύναται η διανομή των γευμάτων να πραγματοποιείται μία (1) φορά την ημέρα (το μεσημερι), με την προϋπόθεση οτι δεν θα χρειάζεται αποθήκευση του δείπνου σε ψυγείο της δομής.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και τις ανάγκες όλων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου και συγκεκριμένα για την μεθοδολογικά υπεύθυνη του έργου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4351/23-08-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και τις ανάγκες όλων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου και συγκεκριμένα για την μεθοδολογικά υπεύθυνη του έργου, από 10/09/2021 έως και 31/12/2021 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.368,48 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.936,91 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης από 01/01/2022 έως 31/01/2022 προϋπολογισθείσας αξίας 649,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 805,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 3.018,24 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.742,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

*παράταση υποβολής της προσφοράς μέχρι 01/09/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης κάδου για μπάζα 8 κυβικών ή φορτηγού αποκομιδής μπαζών για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 121/21 

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών κάδου για μπάζα 8 κυβικών ή φορτηγού αποκομιδής μπαζών για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  320,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 396,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90910000-9