Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φωτογράφισης (20 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και πάσο),για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ939
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας φωτογράφισης (20 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και πάσο), προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 120,97 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 150,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 79961000-8 Φωτογραφικές υπηρεσίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την υπηρεσία φωτογράφισης (20 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και πάσο) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο και στην «Ελλη» Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ937
Για την απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  στην Πυλαία, Ταγαράδες, και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ΕΛΛΗ στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.601,20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 20.580,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία επιμερίζεται ως εξής:  ΟΜΑΔΑ Α: 12.196,80 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ – ΟΜΑΔΑ Β: 4.404,40 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για ΤΜΗΜΑ της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  στην Πυλαία, Ταγαράδες, και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ΕΛΛΗ στην Αλεξανδρούπολη (CPV 55320000-9), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.601,20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 20.580,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την περίοδο από 01/02/2019 έως 28/02/2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

Η προμήθεια αφορά στην καθημερινή σίτιση των φιλοξενουμένων ασυνόδευτων ανηλίκων  στις Δομές της ΑΡΣΙΣ.  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικής θύρας κτιρίου καθώς και του ξύλινου κουφώματος, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως την Παρασκευή 8/2/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τη Δευτέρα 4/2/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ936
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης εσωτερικής θύρας κτιρίου καθώς και του ξύλινου κουφώματος, στην οποία περιλαμβάνεται και η αποξήλωση της υφιστάμενης κατεστραμμένης πόρτας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,90ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 450,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(CPV:44221000-5 Πόρτες, Παράθυρα και συναφή είδη)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια και τοποθέτηση θύρας κτιρίου καθώς και του ξύλινου κουφώματος, στην οποία περιλαμβάνεται και η αποξήλωση της υφιστάμενης κατεστραμμένης πόρτας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Aσυνόδευτων Aνηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο), προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 362,90ευρώ άνευ ΦΠΑ και 450,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ929
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 1.720 λίτρων καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.772,18 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 2.197,50 ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης.
CPV: 09100000-0

Η Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο) και στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος & Έλλη).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ935
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας 2.747 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον,  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 2.419,35 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 3.000,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α. στη Γεωγραφική Ενότητα Βόλου
CPV: 09135100-5

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας στη Γεωγραφική Ενότητα Βόλου CPV: 09135100-5.