Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Φρίξος” Αλεξανδρούπολης

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 05/06/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1356
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Φρίξος” Αλεξανδρούπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300,00€ χωρίς ΦΠΑ και 372,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300,00€ χωρίς ΦΠΑ και 372,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αλιείας, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1354
για την προμήθεια ειδών αλιείας, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων, της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας

CPV: 37413000-6    Είδη κυνηγίου ή ψαρέματος

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών (επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας λεκάνης) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως την Τετάρτη 12/6/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως την Τρίτη 4/6/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1355
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών (επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας λεκάνης) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96,77€ χωρίς ΦΠΑ και 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών (επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας λεκάνης) της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96,77€ χωρίς ΦΠΑ και 120,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της εκδρομής με διανυκτέρευση στην Θεσσαλονίκη, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ.Πρωτ.:ΑΜ1350
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της εκδρομής με διανυκτέρευση στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.411,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.750,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της εκδρομής με διανυκτέρευση στην Θεσσαλονίκη»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.411,29 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 1.750,00  ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 10955/24-04-19

για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προϊόντων Τεχνολογίας για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Αθήνα, 23/05/2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/10955 από 23/05/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με διακριτικό τίτλο ‘DIRECT SHOP που εδρεύει στην οδό Κυργίου 17, στα Ιωάννινα ΤΚ: 45221, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προϊόντων Τεχνολογίας για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο» στο ποσό των ποσό των 28.094,13€ άνευ ΦΠΑ και 34.836,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.