Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 11660/10-01-20 για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κόνιτσα»

Θεσσαλονίκη, 28/01/2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No: HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0080) σε συνεργασία με τον  Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/11660 από 28/01/2020 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκαν ανάδοχοι της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, οι εξής εταιρείες:

1.Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «DRIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «DRIVE AE» που εδρεύει στο 7,5ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης–Μουδανιών και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κόνιτσα» για τις εξής δομές:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός μίνι βαν για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2159
Για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός μίνι βαν, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 818,55 € χωρίς ΦΠΑ και 1.015,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας:

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενοικίασης ενός (1) μίνι βαν εννιά 9 θέσεων» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28,22 ευρώ/μέρα  καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 35,00 ευρώ/μέρα με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01-02-2020 έως 29-02-2020 (σύνολο ημερών 29).

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής ενοικίασης ανά ημέρα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2316007935
Fax: 2310526150
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 31/01/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007935

Για τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας επισκευής αυτοκινήτου για την δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ2158
Για την απευθείας ανάθεση  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 501,61€ χωρίς ΦΠΑ και 622,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής αυτοκινήτου για την Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 501,61€ χωρίς ΦΠΑ και 622,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ειδών μαναβικής για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2156
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (παντοπωλείου και μαναβικής) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 453,80€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 512,80€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: (οπωροκηπευτικά: 03221200-8, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών διατροφής (παντοπωλείου και μαναβικής)  για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 453,80€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 512,80€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 11706
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.(CPV:  09000000-3 – Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια  της Πράξης “ΩΡΙΩΝ – Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029944, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την  προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.