Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη με αριθ. πρωτ. 9820/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 4412/2016

Αθήνα, 3/8/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος In4Child το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την InterregIPA CBC, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/9820/03-8-2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία “Ι. Αναστασιάδης και Σία Ο.Ε“, τον διακριτικό τίτλο ΕΙΔΗΜΩΝ και ΑΦΜ 099411453 που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Ερατούς αριθ. 2-Πυλαία) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 4412/2016, στο πλαίσιο του έργου : Psychosocial and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations /In4Child με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016 στο ποσό των 8.467,74€ χωρίς ΦΠΑ και 10.500€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρία μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας έως την Παρασκευή 10/8/2018 και τροποποίηση ποσού σε 330,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ459
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  κλειδιών και κλειδαριών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 185,48 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 230,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια «κλειδιών και κλειδαριών»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 185,48 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 230,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 9842/27-07-18 για την Προμήθεια Ειδών Προσωπικής Υγιεινής για τα Safe Zones των Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων, την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο

Αθήνα, 02-08-2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case managementt», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/9842/02-08-2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμος εμπορική και βιομηχανική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο «ALAB GLOBAL» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (7ο χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας Ειδών Προσωπικής Υγιεινής στο ποσό των 7.545,10€ χωρίς ΦΠΑ και 9.355,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, σχολικών ειδών, ειδών εκτύπωσης και εκπαιδευτικού υλικού για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

logo-amif kai tame

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: 

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, σχολικών ειδών, ειδών εκτύπωσης και εκπαιδευτικού υλικού για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα και για το Γραφείο Θεσσαλονίκης (CPV Είδη γραφικής ύλης: 301927000-8, σάκοι και τσάντες: 18930000-7, τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας: 30125110-5, εκτυπωτικό χαρτί: 30197630-1, μελανοταινίες εκτυπωτών: 30192320-0, βιβλία διδασκαλίας:22112000-8, βιβλία βιβλιοθήκης: 22113000-5) για την περίοδο από την οριστική κατακύρωση της προμήθειας στον οριστικό ανάδοχο έως 31/12/2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία), προϋπολογισθείσας καθαρής αξίας 23.362,89€ χωρίς Φ.Π.Α. και 28.970,00€ με ΦΠΑ ποσοστού 24%. (Αριθ. Διακ. 10/2018).

Ερμηνευτική διευκρίνιση σε σχέση με τη με αριθ. πρωτ. 9820/26-7-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόγραμμα In4Child.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε οικονομικούς φορείς νομικά πρόσωπα, όσο και σε ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν την δεύτερη προϋπόθεση των αναφερόμενων στην παραπάνω πρόσκληση προϋποθέσεων συμμετοχής.

Για το λόγο αυτό παρατείνεται και η προθεσμία κατάθεσης των σχετικών προσφορών κατά δύο ημέρες, δηλ. μέχρι τις 2/8/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στα κεντρικά γραφεία της ΑΡΣΙΣ -Λέοντος Σοφού αριθ. 26 , 546 25 Θεσσαλονίκη.