Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας κομμωτηρίου για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 14/06/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ 1347
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κομμωτηρίου, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 967,74€ χωρίς ΦΠΑ και 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης 290,32€ χωρίς ΦΠΑ και 360,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 98320000-2 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και υπηρεσίες καλλωπισμού

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για υπηρεσίες κομμωτηρίου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής πόμολων και επανατοποθέτησης εσωτερικών θυρών για την Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 12/06/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1337
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών επισκευής πόμολων και επανατοποθέτησης εσωτερικών θυρών  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη (44221000-5)
CPV: Τοποθέτηση Μεταλλικών Εξαρτημάτων (45421160-3)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών επισκευής πόμολων και επανατοποθέτησης εσωτερικών θυρών  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης-φιδοαπώθησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1322
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης-φιδοαπώθησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,032 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90 92 10 00 – 9 Απεντόμωσης, Μυοκτονίας και φιδοαπώθησης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-φιδοαπώθησης»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,032 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 1.400,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Services to Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection in Greece»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Services to Asylum Seekers and Beneficiaries of International  Protection in Greece» (Agreement Symbol GRC01/2019/ 0000000177) που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών διατροφής (οπωροκηπευτικά & κρέας) για τις ανάγκες τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1333
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (οπωροκηπευτικά & κρέας) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.965,26€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.244,87€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8 κρέας: 15110000-2

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια οπωροκηπευτικών και κρέατος για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.965,26€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.244,87€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.