Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κατ΄οίκον για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Μαγνησίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ2145
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 14.262 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης κατ΄οίκον, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 12.258,05 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 15.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Μαγνησίας.  

CPV: 09135100-5

Η Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για πετρέλαιο θέρμανσης κατ΄οίκον για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος & Έλλη) και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια βενζίνης και λαδιών για χλοοκοπτικά, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη και την Μακρινίτσα

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 06/02/2020.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ2138
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βενζίνης και λαδιών για χλοοκοπτικά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 264,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 328,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Αμόλυβδη βενζίνη (09132100-4), Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα (09211000-1)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια βενζίνης και λαδιών για χλοοκοπτικά για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη και την Μακρινίτσα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 264,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 328,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ενός φορτηγού van ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 11705
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ενός φορτηγού van ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 355,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια  της Πράξης “ΩΡΙΩΝ – Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029944, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ενός φορτηγού van ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια σχολικών τσαντών, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ2137
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας σχολικών τσαντών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 390,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 484,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: σάκοι και τσάντες: 18930000-7

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια σχολικών τσαντών για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 390,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 484,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας βιολογικού καθαρισμού μίνι βαν για τις ανάγκες της Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ2135
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας βιολογικού καθαρισμού μίνι βαν για τις ανάγκες της Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «υπηρεσίας βιολογικού καθαρισμού μίνι βαν» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 250,00 ευρώ με ΦΠΑ.