Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2019 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2019
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για τις ανάγκες των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 33.309,63€ χωρίς Φ.Π.Α. και 41.303,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
CPV: Προϊόντα καθαρισμού: 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης: 33700000-7

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ, για το έτος 2019

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία), για την ανάδειξη αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (NUTS: EL 30, 51, 52 και 61) για το έτος 2019, προϋπολογισμού ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρω και τεσσάρων λεπτών (98.829,04 €) χωρίς Φ.Π.Α. ποσοστού 24% και εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (122.547,97 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε ποσοστό 24 %, (Αριθ. Διακ. 10/2019).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αγοράς πλυντηρίου ρούχων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1137
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πλυντηρίου ρούχων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 42716120-5 Πλυντήρια ρούχων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια 1 πλυντηρίου ρούχων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 250,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών super market για τη δομή EΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί τους προμηθευτές σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών super market που θα χρησιμοποιηθούν για τη σίτιση των φιλοξενουμένων της στη δομή EΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 352, Καλλιθέα – Αθήνα) που λειτουργεί η Οργάνωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Services to Asylum Seekers and Beneficiaries of International  Protection in Greece» (Agreement Symbol GRC01/2019/0000000177) που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη με αριθ. πρωτ. 10771/ 25-2-2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός φορτηγού τύπου van και μετατροπής του σε κινητή μονάδα για το έργο In4Child Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations, σύμφωνα με το άρθρο 117Ν.4412/2016

Αριθ. Πρωτ.  10824

Θεσσαλονίκη,  13/3/2019

Στο πλαίσιο  του προγράμματος Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ  78225/18-7-2018 κωδικός MIS 5031670, την κοινή υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,  με αριθ. πρωτ. 3004881/ΥΔ1244) και τη σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy contract No SC004), σας  ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/ 10771/12-3-2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», α)  η ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ορφέως αριθ. 113)  και εκπροσωπείται  νόμιμα, αναδείχθηκε  προσωρινή ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός φορτηγού τύπου van για το έργο In4Child  Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  στο  συνολικό ποσό των  45.632,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω ανώνυμη  εμπορική και βιομηχανική εταιρία μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και β) η ανώνυμη βιοτεχνική εταιρία με την επωνυμία “ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΤΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ-ΨΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕΘ Σίνδου ΟΤ 6 ΤΘ1134) και εκπροσωπείται νόμιμα αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος  του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μετατροπή  του φορτηγού  σε κινητή μονάδα για το έργο In4Child  Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  στο  συνολικό ποσό των 4.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω ανώνυμη  εταιρία μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.