Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: AM1426
Ημερομηνία: 18/06/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση Φαρσί
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για τη θέση Παιδαγωγού για την Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι

• Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα

εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και

εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

• Γνώση Χειρισμού Η/Υ

• Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά προσόντα:

• Εθελοντική εργασία

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

• Γνώση του νομικού πλαισίου για παιδική προστασία

• Άδεια οδήγησης ΙΧ

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Παρακαλώ καταχωρίστε τις αιτήσεις σας στην ηλεκτρονική φόρμα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.

(Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ή χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arsis.uam.konitsa@gmail.com ή καλέστε στο τηλέφωνο της Δομής (από τις 09:00 ως τις 17:00: 6983605464).

Η ΑΡΣΙΣ αναζητά άμεσα συνεργάτη και διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει τη θέση, αν βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, πριν την λήξη της προθεσμίας. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου θα έχει διάρκεια ως το τέλος του Ιουλίου με πιθανή επέκταση, ανάλογα με την πορεία του προγράμματος.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις εργασίας.

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3

Προκήρυξη θέσης Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους

απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Παιδαγωγού για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας

ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ήπειρο.

Περιγραφή Θέσης:

• Είναι υπεύθυνος /η για τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και δραστηριότητες ανάπτυξης

δεξιοτήτων που απευθύνονται στους φιλοξενούμενους. Ειδικότερα:

• Οργανώνει και αναλαμβάνει τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα μαθήματα του

σχολείου, εκμάθησης ελληνικών, αγγλικών για τους ανηλίκους και τμήματα εκμάθησης

άλλων γλωσσών με την υποστήριξη εθελοντών.

• Αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας των τμημάτων και των δράσεων αυτών.

• Προσαρμόζει το χρόνο των μαθημάτων, το περιεχόμενο, και τη σύνθεση της ομάδας στις

απαιτήσεις των θρησκευτικών υποχρεώσεων, των υπόλοιπων εκπαιδευτικών,

ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων.

• Εντοπίζει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.

• Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των ανηλίκων στις σχολικές μονάδες σε

συνεργασία με τα πρόσωπα αναφοράς, τη συντονίστρια και τα εξουσιοδοτημένα από τον

Εισαγγελέα Ανηλίκων πρόσωπα (επίτροποι).

• Αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες, και συμμετέχει στην κατάρτιση του ατομικού

πλάνου δράσης.

• Συνοδεύει τους φιλοξενούμενους εκτός δομής.

• Συμμετέχει στη συγκρότηση των εθελοντικών ομάδων, της εκπαίδευσης και της

εποπτείας των εθελοντών/ντριών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες.

• Αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος και τη Συντονίστρια του

ξενώνα, η οποία φέρει την ευθύνη έγκρισης των εκπαιδευτικών δράσεων που

προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς ως κατάλληλες για τους φιλοξενούμενους.

• Συμμετέχει στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης με

την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

• Αναλαμβάνει τη συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της

κοινότητας.

• Συμμετέχει στις ενέργειες προσέλκυσης χορηγιών.

• Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις

που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

• Φροντίζει για την παραγωγή υλικού που ενισχύει την εκπαιδευτική διδασκαλία

• Φροντίζει για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα.

Κατεβάστε την προκήρυξη:

http://www.arsis.gr/wp-content/uploads/Educator-job-application.docx

Προκήρυξη μίας Θέσης Βοηθητικού προσωπικού εξάωρης απασχόλησης.

Περιγραφή καθηκόντων:

 Υπεύθυνος/η για τη συγκέντρωση, διαλογή και διανομή των προϊόντων των δωρεών στους εξυπηρετούμενους

 Υποστήριξη για την επίλυση των τεχνικών ζητημάτων των διαμερισμάτων

 Συνοδεία των εξυπηρετουμένων σε υπηρεσίες (πχ ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ κ.τ.λ) για τη διευθέτηση σχετικών ζητημάτων

Απαραίτητα προσόντα:

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Προηγούμενη Εργασιακή ή Εθελοντική Εμπειρία

 Γνώση χειρισμού Η/Υ

 Εμπειρία σε εργασίες φορτοεκφόρτωσης αντικειμένων και διαχείρισης αποθήκης

 Καλή γνώση αγγλικών

 Ικανότητες οργάνωσης και συνεργασίας με πρόσωπα και ομάδες

 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και εμπειρία στην οδήγηση κλειστών αυτοκινήτων τύπου VAN

Επιθυμητά προσόντα:

 Επικοινωνιακές Δεξιότητες

 Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων

 Τεχνικές Δεξιότητες

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως την Παρασκευή 21/06/2019 και ώρα 13:00 μ.μ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.thessaloniki@arsis.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή/Επιμελητή για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων Δράμας

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή / Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων) για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων Δράμας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φρονιστή / Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή στο πρόγραμμα φιλοξενίας ESTIA στη Θεσσαλονίκη

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2019 η ΑΡΣΙΣ διατηρεί 354 θέσεις φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο, σε 60 νοικιασμένα διαμερίσματα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Μέσω των μηχανισμών καθημερινής υποστήριξης, οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες υποστηρίζονται στη διαδικασία ένταξης στο νέο γι’ αυτούς πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ εξασφαλίζονται οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και η εξατομικευμένη διαχείριση των αναγκών τους.

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει μία θέση πλήρους απασχόλησης Φροντιστή στο πρόγραμμα φιλοξενίας ESTIA στη Θεσσαλονίκη.