Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και απολύμανσης κλινοσκεπασμάτων και χαλιών στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ2134
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  καθαρισμού  και απολύμανσης κλινοσκεπασμάτων(παπλώματα, κουβέρτες)   και χαλιών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 375,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και  466,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 98310000 – Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού,

98320000 – Υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «υπηρεσίας   καθαρισμού και απολύμανσης κλινοσκεπασμάτων(παπλώματα, κουβέρτες) και χαλιών»  στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 375,80 ευρώ καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 466,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Πυλαία, Ταγαράδες και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2126
 Για την απευθείας ανάθεση τμήματος της ετήσιας  προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  στην Πυλαία, Ταγαράδες, και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.646,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 8.640,43 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(CPV 55320000-9) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ  στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους ΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για ΤΜΗΜΑ της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  στην Πυλαία, Ταγαράδες, και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (CPV 55320000-9), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.646,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 8.640,43 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ποσοστού 13%, για την περίοδο από 31/1/2020 έως 15/02/2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 4/2020 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και στη Μακρινίτσα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2020
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.818,53 € χωρίς Φ.Π.Α. και 29.535,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

CPV 09132100-4 αμόλυβδη βενζίνη, 09134100-8 πετρέλαιο ντίζελ

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ –ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας ενός αναμεταδότη wifi για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ2123
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενός αναμεταδότη wifi για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40,32  ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 50,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (CPV:32522000-8)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  προμήθειας «ενός αναμεταδότη wifi»  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (Κωνσταντινουπόλεως  αριθ 34 – ΤΚ 68133,  Αλεξανδρούπολη)  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40,32 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 50,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 10/2/2020.

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 3/2/2020.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ2120
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 713,71 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 885,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 79961000-8 Φωτογραφικές υπηρεσίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη.