Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες)

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 28 Μαΐου στις 16:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1331
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 1.001 λίτρων καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 645,16 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο- Ταγαράδες)

 CPV: 09100000-0

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών (επισκευή θερμοσίφωνα) της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1325
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών (επισκευή θερμοσίφωνα) της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 130,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών (επισκευή θερμοσίφωνα) της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 130,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος & Έλλη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1323
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος & Έλλη).

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος & Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 76,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 95,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και Φρίξος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 14/06/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως την Τετάρτη 5/6/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως την Τετάρτη 29/5/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ1314
 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #630,00# ευρώ

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ  το αργότερο έως την 21/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στην Αλεξανδρούπολη Φρίξος και Έλλη, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 630,00 ευρώ. Τα είδη της παρούσας σύμβασης κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό: CPV: 64200000-8

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 10972/06-05-19 για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τους ασυνόδευτους ανήλικους που φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κόνιτσα»

Αθήνα, 15/05/2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No: HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/ 0080) σε συνεργασία με τον  Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/10972 από 15/05/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκαν ανάδοχοι της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, οι εξής εταιρείες: