Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση για την υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 7 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη, με Α.Π. Π838/11-08-2021

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 7 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Child Protection, Youth Support & Non-Formal Education Activities in Greece” το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋπολογισθείσας αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (2.760 €) χωρίς ΦΠΑ και σε ποσό τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (3.422,40 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 12938/16-7-2021 για την ανάθεση εργασιών βελτίωσης του ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ (με την Ανθεκτική υποδομή – Εξομάλυνση/προστασία πρανών , Τοποθέτηση ειδικού αθλητικού τάπητα και Τοποθέτηση περιμετρικού διχτιού) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Provision of Recreation Activities for Refugee and Migrant Children in Fylakio », με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της UNICEF.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Provision of Recreation  Activities for Refugee and Migrant Children in Fylakio », με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της UNICEF ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/12938 /2021 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας:

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4327/10-08-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 320,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 396,80 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών συντήρησης και επισκευής για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Α.Π.: ΑΜ4325/09-08-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών συντήρησης και επισκευής για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 84,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 104,16 ευρώ με Φ.Π.Α. 

CPV: 44115210-4-Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΑΠ: ΠΡ 119/21 – 04/08/2021 

Για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  277,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 343,48€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (35111320-4)

CPV: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (50413200-5)