Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και ενός επαγγελματικού βραστήρα νερού, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: AM1500
Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και ενός επαγγελματικού βραστήρα νερού, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,032 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV  42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου
CPV  39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ενός επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και ενός επαγγελματικού βραστήρα νερού, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,032 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1496
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.891,14 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.345,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 18200000-1 – Εξωτερικά ενδύματα, 18318500-6 – Ενδύματα νυκτός

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.891,14 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.345,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών προέκτασης του συστήματος θυροτηλεόρασης και τοποθέτηση νέας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1495
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών προέκτασης του συστήματος θυροτηλεόρασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:  51300000 –  Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
32552600 – Θυροτηλέφωνα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «Yπηρεσιών προέκτασης του συστήματος θυροτηλεόρασης και τοποθέτηση νέα»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544) για τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στην Αθήνα» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια νιπτήρα και ντουλάπι κουζίνας, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1491
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας νιπτήρα και ντουλάπι κουζίνας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 645,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Έπιπλα κουζίνας – (CPV: 39141000-2)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια νιπτήρα και ντουλάπι κουζίνας για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 645,16€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 800,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), του «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού και αντιολισθητικών ταινιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ1492
για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού και αντιολισθητικών ταινιών, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 430,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 534,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 44111400-5 Yλικά ελαιοχρωματισμών

CPV: 44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού και αντιολισθητικών ταινιών στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 430,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 534,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.