Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1128

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 100 λίτρων καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 122,58 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 152,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

CPV: 09100000-0

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αθλητικού χώρου για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1126
Για την απευθείας ανάθεση παροχής την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αθλητικού χώρου για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 35,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 43,40 ευρώ με ΦΠΑ ανά επίσκεψη και συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης 1.435,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.779,40  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 92610000-0-Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αθλητικού χώρου για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 43,40 ευρώ με ΦΠΑ ανά επίσκεψη και συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης 1.435,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.779,40  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης καθώς και οπωρoκηπευτικών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1087

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης καθώς και οπωροκηπευτικών  για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την συμπληρωματική σίτιση 677,44 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 790,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%-24%

CPV: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ:15890000-3

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματιής σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την συμπληρωματική σίτιση 677,44 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 790,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%-24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1080

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 86 λίτρων καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 100,80 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 125,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης.

CPV: 09100000-0

Η Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο) και στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 6/2019 για την προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2019
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΙΔΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.157,24€ χωρίς Φ.Π.Α. και 13.835,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.


CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα, 44510000-8 Εργαλεία, 44521210-3 Λουκέτα, 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου, 42341000-8 Επαγγελματικοί φούρνοι


Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΙΔΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη.