Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του «In4Child»

Α.Π.:11124/13-06-2019

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών θαλάσσης στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1420
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών θαλάσσης στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 37412300 Εξοπλισμός και εξαρτήματα κυματοδρομίας και κολύμβησης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών θαλάσσης στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 11106/10-06-19 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 11106/10-06-19 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή διαρροής και τοποθέτηση γυψοσανίδας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Φρίξο Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1416
Για την απευθείας ανάθεση επισκευής διαρροής και τοποθέτηση γυψοσανίδας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Φρίξο Αλεξανδρούπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322,58€ χωρίς ΦΠΑ και 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων – (CPV: 45324000-4)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για επισκευή διαρροής και τοποθέτηση γυψοσανίδας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322,58€ χωρίς ΦΠΑ και 400,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 11103/05-06-19

για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Αθήνα, 11/06/2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/11103 από 10/06/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκαν ανάδοχοι της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, οι εξής εταιρείες :