Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Παιδαγωγού για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

 • Είναι υπεύθυνη για τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνονται στους φιλοξενούμενους. Ειδικότερα:

Προκήρυξη θέσης Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Ψυχολόγου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

 • Είναι αρμόδιοι για δραστηριότητες που επικεντρώνονται στους φιλοξενούμενους, στην κοινότητα αλλά και στους άλλους βασικούς συντελεστές (εθελοντές, φοιτητές) που θα δραστηριοποιούνται στον Ξενώνα. Ειδικότερα:

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

 • Είναι υπεύθυνοι για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων, την υποστήριξη των σχέσεων των φιλοξενούμενων, την ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και για τη συνεργασία με την κοινότητα.

Προκήρυξη θέσης Συντονιστής Πεδίου πλήρους απασχόλησης.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστής Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

 • Έχει τη διαχείριση και τον συντονισμό δράσεων που αφορούν τους φιλοξενούμενους, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Παρέχει κατευθύνσεις στα μέλη του προσωπικού για την επιστημονική μεθοδολογία και δεοντολογία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Παρέχει ομαδική και ατομική εποπτεία, με βάση από κοινού αποφασιζόμενο πλαίσιο.
 • Φροντίζει για:
  ◦ την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας
  ◦ τις αρχές και τα μέσα της παρέμβασης
  ◦ την εφαρμογή των υπηρεσιών και των δράσεων ως περιγράφονται στο παρόντα οδηγό
  ◦ την υποστήριξη και εμψύχωση των στελεχών δίνοντας οδηγίες και πλαίσιο
 • Αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνο.
 • Αναλαμβάνει τη διασύνδεση του οικονομικού αντικειμένου με το φυσικό.
 • Είναι υπεύθυνος/ή για τη διοικητική οργάνωση, την οικονομική διαχείριση, την σωστή τήρηση και ενημέρωση των φακέλων και αρχείων.
 • Έχει στην ευθύνη της ικανοποίησης των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης με την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου φυσικού αντικειμένου.
 • Συντονίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης και επιμελείται την έκδοσή της.
 • Συνοδεύει τους φιλοξενούμενους
 • Έχει τη δυνατότητα να προσθέτει και να αφαιρέσει καθήκοντα σε κάθε ειδικότητα όταν και για όσο το κρίνει απαραίτητο.
 • Συμμετέχει και οργανώνει τις ομάδες προσωπικού, στις εποπτείες, και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας για 1 Κοινωνικό Επιστήμονα σε υποστηρικτικά προγράμματα στέγασης οικογενειών προσφύγων στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση για Κοινωνικό Επιστήμονα σε υποστηρικτικά προγράμματα στέγασης οικογενειών αιτουσών διεθνούς προστασίας και προσφύγων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki.
Ειδικότερα προκηρύσσεται: 1 θέση Ψυχολόγου για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσφύγων που διαμένουν σε διαμερίσματα