Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2019

Αποτελέσματα Χρήσης 2019

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019

Έκθεση διαχείρισης επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019

Ισολογισμός 2018

Αποτελέσματα Χρήσης 2018

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018

Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης 2017

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017