Προκήρυξη για 1 Project Manager

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου GIMMIE, που χρηματοδοτείται από το INTERREG IV Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη, για την κάλυψη θέσης Project Manager.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

• Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιθυμητή η εμπειρία στη διαχείριση προγράμματος INTERREG

• Άριστες προφορικές και γραπτές ικανότητες.

• Άριστη γνώση Η/Υ.

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση της Βουλγαρικής γλώσσας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα τυπικά προσόντα καθώς και σχετική εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων δράσεων, να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση infothes@arsis.gr, μέχρι την  Πέμπτη 15/05.