Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3524/18-02-2021

Για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από 01/03/2021 έως και  31/03/2021 προϋπολογισθείσας αξίας 1.456,89 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.646,29 ευρώ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης από 01/04/2021 έως 30/04/2021 προϋπολογισθείσας αξίας 1.322,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.494,65 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 2.779,59 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.140,94 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7

*παράταση λήψης προσφοράς για την δομή του Ωραιοκάστρου μέχρι 25/02/2021 15:00 μ.μ.

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους  και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», για την περίοδο από 01/03/2021 έως και  31/03/2021, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα μήνα και έως 30/04/2021, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Μακρινίτσας πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή του Ωραιοκάστρου πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά για την δομή της Αθήνας πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την δομή της Μακρινίτσας πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την δομή της Αθήνας πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για την δομή του Ωραιοκάστρου πατήστε εδώ