Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων γλυκών ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ669/26.11.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων γλυκών ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  630,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 711,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 15812200-5 Γλυκά

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), περίοδο υλοποίησης από 01/05/2021 έως 31/03/2022 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων γλυκών ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 03/12/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Ιωαννίνων πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς Κοζάνης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 4 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 1 πατήστε εδώ