Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ056
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και ειδών καθαριότητας για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης(Ανατολική και Δυτική Μονάδα)  και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 533,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 661,08ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Προϊόντα καθαρισμού: 39830000-9

CPV: Χαρτί υγείας: 33761000-2

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια υποβολής πρότασης για τη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), για τη λειτουργία δύο Μονάδων εποπτευόμενων διαμερισμάτων ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη και μίας Μονάδας στα Ιωάννινα, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας τους αναλυτικούς πίνακες των οποίων θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο της πρόσκλησης* στο τέλος της σελίδας μαζί με τα υπόλοιπα συνημμένα έγγραφα.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά Τμήμα. 

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για ένα, περισσότερα ή/ και όλα τα Τμήματα.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyil.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 28/7/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357.

*Για την πρόσκληση με τους αναλυτικούς πίνακες πατήστε εδώ.

Για τα είδη και τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για την οικονομική προσφορά της Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ.

Για την οικονομική προσφορά των Ιωαννίνων πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ.