Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης ψηφιακού ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 12197
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών βαθμονόμησης ψηφιακού ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.

CPV: 50112200 (Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια  της Πράξης “ΩΡΙΩΝ – Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029944, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης ψηφιακού ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας λεωφορείου μήκους <10 μέτρων  για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.