Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 1.500 λίτρων καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης), για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: AM324
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 1.500 λίτρων καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.209,67 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 2.000 λίτρων καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.209,67 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α


Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5008116), του «Υποέργου 3 & 4 – Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Φρίξος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Κωνσταντινουπόλεως αριθ 34 – ΤΚ 68133, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 2551181397 ή 2316007622
Fax: 2310526150
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  HYPERLINK «mailto:[email protected]» [email protected]

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ  το αργότερο έως την 22/12/2017 ώρα 17.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622

Για να δείτε τα ΕΙΔΗ και τους  Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδω.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδω.