Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης εννέα (9) κλιματιστικών στις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και στα Ιωάννινα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜΠ057
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης εννέα (9) κλιματιστικών για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και για τη Μονάδα Ιωαννίνων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 720,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 892,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια υποβολής πρότασης για τη Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), για τη λειτουργία δύο Μονάδων εποπτευόμενων διαμερισμάτων ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και μίας Μονάδας στα Ιωάννινα, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή «Υπηρεσιών Τοποθέτησης εννέα (9) κλιματιστικών μονάδων»  για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα) και για τη Μονάδα Ιωαννίνων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 720,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 892,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
Τοποθέτηση μονάδας κλιματισμού 12000BTU
3


240,00€


297,60€

ΤΜΗΜΑ 2 ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
Τοποθέτηση μονάδας κλιματισμού 12000BTU 

2160,00€198,40€

ΤΜΗΜΑ 2 ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
Τοποθέτηση μονάδας κλιματισμού 12000BTU


4320,00€396,80€

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής για ένα ή και για όλα τα τμήματα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, ΤΚ 54625

Τηλέφωνο: 2316009357

Fax: 2310526150

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyli.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ  το αργότερο έως την 29/07/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το  site   της ΑΡΣΙΣ  www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για την οικονομική προσφορά της Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ.

Για την οικονομική προσφορά των Ιωαννίνων πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης της Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης των Ιωαννίνων πατήστε εδώ.