Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1451
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 400,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 496,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Δίκτυο Ιντερνέτ – 32412110-8

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 400,00 ευρώ καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 496,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), του «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στους Ταγαράδες» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η ανάθεση της σύμβασης θα αφορά την παροχή υπηρεσίας σύνδεσης ίντερνετ στους φιλοξενούμενους της ως άνω Δομής για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2019.  Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2316007622
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 04/07/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622

Για τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.