Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας επισκευής μίνι βαν για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 17:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ2215
Για την απευθείας ανάθεση  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής μίνι βάν για τις ανάγκες της Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 990,00€ χωρίς ΦΠΑ και 1.227,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής μίνι βάν για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 990,00€ χωρίς ΦΠΑ και 1.227,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), του «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Ταγαράδες» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για  τους  Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε  εδώ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς  πατήστε εδώ