Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης κλινοσκεπασμάτων, λευκών ειδών και χαλιών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1837
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  καθαρισμού  και απολύμανσης κλινοσκεπασμάτων, λευκών ειδών και χαλιών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.854,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και  2.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 98310000 – Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού,

98320000 – Υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «υπηρεσίας   καθαρισμού και απολύμανσης κλινοσκεπασμάτων,  λευκών ειδών και χαλιών»  στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες  Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.854,84  ευρώ καθαρή αξία,  πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 2.300,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544) περίοδο υλοποίησης από 1/1/2019 έως 31/12/2019, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η ανάθεση της σύμβασης θα αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού  και απολύμανσης κλινοσκεπασμάτων, πετσετών,  κουρτινών και χαλιών  της ως άνω Δομής και θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310694878 ή 2316009357
Fax: 2310526150
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την Τετάρτη 13/11/2019 ώρα 10.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της ΑΡΣΙΣ  www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357

Για τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.