Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και στην παραλία Χαμολιά της Βραυρώνας 28 φιλοξενουμένων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ: 1604

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και στην παραλία Χαμολιά της Βραυρώνας 28 φιλοξενουμένων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και στην παραλία Χαμολιά της Βραυρώνας28 φιλοξενουμένων»  της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61  ευρώ  καθαρή αξία  και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544) για τη « Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στην Αθήνα» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ, Αναχώρηση από Μεγάλου Αλεξάνδρου 56, Μεταξουργείο στις 15:00 το μεσημέρι με προορισμό το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα.
Αναχώρηση από Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στις 18:00 με προορισμό την παραλία Χαμολιά της Βραυρώνας όπου θα πραγματοποιηθεί μπάνιο στη θάλασσα.
Τέλος, αναχώρηση από την παραλία στις 20:30 και επιστροφή πίσω στο Μεταξουργείο (Μεγάλου Αλεξάνδρου 56).

Στην παραπάνω τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και η πληρωμή των διοδίων.

Η ανάθεση της σύμβασης  θα αφορά την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της ημερήσιας εκδρομής στο Λαύριο-Σούνιογια τους 28  φιλοξενούμενους της ως άνω Δομής για την ημερομηνία 28-08-2019.  Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Μεγάλου Αλεξάνδρου 56 ΤΚ 10438 Μεταξουργείο Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5231712

Fax: 2310526150
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ  το αργότερο έως την 20/08/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357

Για τους  Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.