Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑM1472
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 3.224,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις υδραυλικές εργασίες

CPV: 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδες στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.224,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις υδραυλικές εργασίες.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.