Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση για δώρα ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες) Αλεξανδρούπολης (Έλλη, Φρίξος) ,Μακρινίτσας Βόλου και Αθήνας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ4654/24-11-2021

Για την απευθείας ανάθεση για δώρα ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  για  τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες) Αλεξανδρούπολης (Έλλη, Φρίξος) ,Μακρινίτσας Βόλου και Αθήνας , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.827,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.746,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 37520000-9 – Παιδικά παιχνίδια, 32342200-4 ακουστικά αυτιών, 31158000-8 – φορτιστές, 37451700-1 Μπάλες ποδοσφαίρου 39225710-5 Μπουκάλια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 10/12/2021 και ώρα 15:00.

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση για δώρα ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  για  τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες) Αλεξανδρούπολης (Έλλη, Φρίξος) ,Μακρινίτσας Βόλου και Αθήνας , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.827,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.746,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στους ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Συνοπτικά το οικονομικό αντικείμενο της πρόσκλησης αποτυπώνεται στην πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για ένα, ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 06/12/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316009753, 2316007622.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους – τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 4 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 5 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 6 πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 7 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 7 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 6 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 4 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 5 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 2 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το τμήμα 1 πατήστε εδώ