Ολοκληρωμένα

PRISON ART SOCIETY – European Comparisons about Theater Pedagogy in Prisons

Grundtvig LLP

Περίοδος Υλοποίησης: 01.08.2011 – 31.07.2013

Minor – Projektkontor fur Bildung und Forschung e. V.

CHILD BEGGING Study on typology and policy responses to child begging in EU

Κοινωνική έρευνα και σχεδιασμός δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής επαιτείας σε 15 χώρες της ΕΕ.

REVENI Transnational monitoring of return procedures for Romanian and Bulgarian children

Διακρατική παρακολούθηση των διαδικασιών επιστροφής των παιδιών από Ρουμανία και Βουλγαρία.

YouthME-Protection and social risk factors on the social integration of immigrant adolesce

Ανάπτυξη στρατηγικών κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων νέων μεταναστευτικής καταγωγής που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Promoting participatory fieldwork at grass-root level in marginalized and traditional Roma

Δημιουργία και υποστήριξη πολιτιστικού κέντρου ΡΟΜΑ

Περίοδος Υλοποίησης: 2011-2013

Άλλοι Εταιροι: AMALIPE Center for Interethnic Dialogue and Tolerance

Φορείς Χρηματοδότησης: European Commission – DAPHNE III

european commission

 

 

 

 

 

DAPHNE